CintamaniText 1

candrardham kalasam tri-kona-dhanushi kham goshpadam proshthikam
sankham savya-pade ‘tha dakshina-pade konashtakam svastikam
cakram chatra-yavankusam dhvaja-pavi jamburdhva-rekhambujam
bibhranam harim unavimsati-maha-lakshmy-arcitanghrim bhaje

I worship Lord Hari, whose feet are endowed with the 19 great opulences of, on the left foot, the halfmoon, water-pot, triangle, bow, sky, cow’s hoofprint, fish, conch, and on the right foot, the eight-pointed star, svastika, wheel, parasol, barleycorn, elephant-goad, flag, thunderbolt, jambu fruit, urdhva-rekha, and lotus.

Text 2

cchatrari-dhvaja-valli-pushpa-valayan padmordhva-rekhankusan
ardhendum ca yavam ca vamam anu ya saktim gadam syandanam
vedi-kundala-matsya-parvata-daram datte ‘nv asavyam padam
tam radham ciram unavimsati-maha-lakshmy-arcitanghrim bhaje

I worship Sri Radha, whose feet are endowed with the 19 great opulences of, on the left foot, the parasol, ari, flag, vine, flower, bracelet, lotus, urdhva-rekha, elephant-goad, halfmoon, and barleycorn, and on the right foot, the sakti, club, chariot, altar, earrings, fish, mountain, and conchshell.

Texts 3 and 4

kalindatmaja-veshtite manju-vrinda-
vane kunja-punjavrita-svarna-bhumau
mani-kuttimantar-maha-yoga-pithe
sphurat-tunga-kalpa-dru-mule su-gandhau

ati-bhraji-ratnaravinda-cchadali-
sthitali-sritau yau kisorau vibhatah
tayor adimasyambudabhasya nityam
smara tvam mano manjulam manda-hasyam

Decorated with splendid jewel lotus petals, the youthful and fragrant divine couple are splendid as a monsoon cloud and lightning as They stand on a jeweled golden pavement under a tall kalpa-druma tree by the Yamuna in Vrindavana Forest. O mind, please always remember Their charming, gentle smile.

Texts 5-10

lasad-barha-gunjancitam caru-cudam
suvakralakam citrakarcir lalatam
bhruvau locane nasikam svaccha-gandau
sruti-dvandvam udyan-mani-kundaladhyam

susonadharau vamsikam asya-vrittam
tri-rekhanci-kantham mridu-skandha-yugmam
bhujav ayatau sangadau bhushanadhyau
karav angulih sormika-lakshma-rekhah

urah-kaustubha-vanya-muktadi-malah
sriyam dharma-rekham stanordhve pradiptam
lasat-tunda-romavalir nabhi-padmam
krisam madhyamam kinkinim pita-vasah

su-pinor uru-janu-janghanta-gumpha-
dvayadho ranan-nupurau pada-padmam
manojnangulih sveta-sonan nakhams tat-
talarunyam aparsni-bibhranamanam

athangushtha-mule yavaryata-patram
tanum tarjani-sandhi-bhag urdhva-rekham
padardhavadhim kuncitam madhyam adho-
‘mbujam tat-tala-stham dhvajam sat-patakam

kanishtha-tale tv ankusam vajram esham
tale svastikanam catushkam caturbhih
yutam jambubhir madhya-bhatashta-konam
mano re smara sri-harer dakshinanghrau

O mind, please remember Lord Hari’s splendid crown decorated with peacock feathers and gunja, His wavy locks of hair, His forehead splendid with tilaka, His eyebrows, eyes, nose, splendid cheeks, ears, glittering jewel earrings, red lips, flute, face, arching neck marked with three lines, soft shoulders, broad arms decorated with armlets and other ornaments, hands, fingers marked with wavy lines, chest decorated with kaustubha jewel and garlands of pearls and forest flowers and the splendid mark of the goddess of fortune, the line of hairs on His splendid abdomen, His lotus navel, slender waist, tinkling bells, yellow garments, large knees, ankles decorated with tinkling ankle-bells, lotus feet, graceful toes, pink toenails, the redness that extends across the soles of His feet up to His heels, and on His right foot: the barleycorn-mark at the base of His big toe, the urdhva-rekha by His fore-toe, the curved lotus in the middle of His foot, the flag on the surface of His foot, the elephant-goad and thunderbolt at the base of His little-toe, the four svastikas, the jambus, and the eight-pointed star in the middle.

Texts 11-16

viyan-madhyamadhah smarangushtha-mule
daram tad-dvayadho dhanur jya-vihinam
tato goshpadam tat-tale tu tri-konam
catush-kumbham ardhendu-minau ca vame

talam sonimaktam nakhan sveta-raktan
mridu-sona-parshni pade nupuradhye
lasad-gulpha-janghoru-parvoru-yugmam
tadit-pita-vaso mani-kinkini-yuk

krisam madhyamam nabhi-padmam gabhiram
tanum roma-rajim dalabhodara-stham
uro vistritam kaustubham lambi-haran
srajam sri-tulasyah stanordhve tu vame

sriyam dakshine brahma-lakshma tri-rekham
svaranam januh sadma-kantham suvrittam
mriduttunga-mamsa-dvayam sthula-phullau
bhujau sangadau kanti-purnau kaphoni

mani-bandha-bhushancitam hasta-yugmam
maha-lakshma-rekhati-raktau tu pani
suvarnormika angulis tan-nakhendun
mukham dipta-dantadharaushthakshi-gandam

su-nasa-bhru-gorocana-citrakarcir
lalatam sruti sancalat-kundaladhye
kacan kuncitan piccha-gunja-prasunaih
sritam caru-cudam sphuran-manda-hasyam

Please remember youthful Krishna’s conchshell-mark at the base of His big-toe, beneath it the archer’s bow without a bowstring, then the cow’s hoofprint, the triangle, the four waterpots, the half-moon, and the fish, the soles of His feet anointed with red kunkuma, His pink toenails, soft red heels, feet decorated with anklets, splendid ankles and legs, garments as yellow as lightning, jewel bells, slender waist, deep lotus-navel, the line of hairs on His flower-petal abdomen, the kaustubha jewel, necklaces, and tulasi garland on His handsome chest, the mark of Brahma and the three lines on the handsome neck that gives birth to melodious singing, the large, blossoming flowers on His splendid, broad chest, His armlet-decorated arms flooded with glory, His ankles, His reddish hands marked with auspicious lines and decorated with jewel ornaments, His fingers decorated with golden rings, His face, His splendid teeth, lips, eyes, and cheeks, His handsome nose, eyebrows, and forehead decorated with gorocana tilaka, His ears decorated with swinging earrings, His wavy hair, His handsome crown decorated with peacock feathers, gunja, and flowers, and His glittering, gentle smile.

Text 17

vrindavane yau rasikau vibhatah
paraspara-prema-sudha-rasadrau
tayos tadin-nindi-rucah kisorya
nilamsu-kantah smara manda-hasyam

A charming couple, two mountainous oceans of the nectar of the love they bear for each other, shines in Vrindavana Forest. The young girl, whose splendor rebukes the lightning flash, hides a gentle smile under Her blue sari. Please remember that smile.

Texts 18-25

veni-kritan kuncita-sukshma-kesan
cuda-manim ujjvala-patra-pasyam
vakralakan sat-tilakam lalatam
bhruvau drsav anjana-ranjitabhe

sruti-dvayam kundala-manju cakri-
salakike ganda-tale makaryau
nasam sa-muktam arunadharoshthau
dantarcishah sac-cibukam sa-bindum

kantham tri-rekham krama-lambamanan
haran natamsau bhuja-sangadatvam
kaphonike kankana-cudikadhye
sulakshma-rekharuna-pani-padme

ratnormika angulika nakha-sri-
sritah kucau kanculikarunabhau
nishkam dalabhodara-roma-panktir
nabhim krisam madhyam utam tri-valya

citrantariyopari nila-satim
uru-dvayam janu-yugam ca janghe
gulpha-dvayam hamsaka-nupura-sri-
bhutormika angulika nakhams ca

are manas cintaya radhikaya
vame pade ‘ngushtha-tale yavari
pradesini-sandhi-bhag-urdhva-rekham
akuncitam acaranardham eva

madhyatale ‘bja-dhvaja-pushpa-vallih
kanishthikadho ‘nkusam ekam eva
cakrasya mule valayatapatre
parshnau tu candrardham athanya-pade

parshnau jhasham syandana-sailam urdhve
tat-parsvayoh sakti-pade ca sankham
angushtha-mule ‘tha kanishthikadho
vedim adhah kundalam eva tasyah

O mind, please meditate on Radha’s fine, curly, braided hair, the jewel, golden leaf, tilaka, and curly hairs on Her forehead, Her eyebrows, mascara-anointed eyes, ears, the charming shark-shaped earings at Her cheeks, Her pearl-decorated nose, lips. splendid teeth, musk-dot-decorated chin, neck marked with three lines and decorated with many necklaces, gracefully sloping shoulders, armlet-decorated arms, elbows, lotus hands endowed with beautiful and auspicious lines and decorated with bracelets, jewel urmikas, rings, beautiful fingernails, breasts covered with a splendid red bodice, locket, flower-petal abdomen with a line of hairs, navel, slender waist marked with three lines, colorful undergarments, blue petticoat, thighs, knees, legs, ankles, anklets, ankle-bells, toe-urmikas, toe-rings, and toe-nails, the barleycorn and ari beneath Her left big-toe, the urdhva-rekha beneath Her fore-toe, the small chariot nearby, the lotus, flag, flower, and vine in the middle, the elephant-goad beneath Her little-toe, beneath that a bracelet and parasol, on the heel a half-moon, on the heel of the other foot a fish, above that a flying mountain, on the sides a sakti and pada, under the big-toe a conchshell, under the little toe an altar, and beneath that an earring.

Texts 26-31

pados tale parshni-yugam ca sonam
ratnormika rakta-nakhangulis ca
manjira-yugmam tanu-gulpha-jangha-
januru-sobha jaghanam nitambam

vasah sa-sutram mani-mekhalam ca
nabhim dalabhodara-roma-vallyau
pinau kucau kanculikancitau ca
kantham tri-rekham mani-hema-haran

skandhau natav angadinau bhujau sri-
bharau kaphoni mani-bandha-yugmam
vicitra-cuda-mani-kankanadhyam
sone karabje mridulangulis ca

ratnormikas tah su-nakhendu-khandan
sa-syama-bindum cibukam mukhabjam
oshthadharau ganda-yugam sa-citram
karnau lasat-kundala-candrikadhyau

nasam mani-mauktika-bhushitam drig-
dvayam lasat-kajjalam ucchalantau
bhruvau lalatam tilakam ca patra-
pasyam su-vakralaka-lolimanam

simanta-rekham smara citra-cuda-
manim prasunavali-gumpha-citram
venim tri-venim iva bala-pasyam
virajad agram atha manda-hasyam

Please remember Radha’s red soles and heels, Her jewel urmika ornaments, red toes and toenails, ankle-bells, beautiful ankles, legs, knees, thighs, hips, garments, sash, jewel belt, navel, flower-petal abdomen with a line of hairs, full breasts gracefully covered by a bodice, neck marked with three lines, necklaces of jewels anbd gold, sloping shoulders, beautiful arms decorated with armlets, elbows, wonderful jewel bracelets and ornaments, red lotus hands with delicate fingers, jewel urmikas, beautiful half-moon fingernails, musk-dot-decorated chin, lotus face, lips, wonderful cheeks, ears with earings glistening in the moonlight, nose decorated with pearls and jewels, eyes splendid with mascara, raised eyebrows, forehead with tilaka, golden-leaf-ornament, and moving locks of hair, line in the parted hair, wonderful jewel crown, braids wonderfully tied with flowers so they appear like the confluence of the Ganges, Yamuna, and Sarasvati, balapasya ornament, and splendid, gentle smile.

Text 32

sri-radhika-madhava-rupa-cinta-
manau mano dvi-trir atho catur va
avartayed yo dhritiman pathan sa
prapnoti tad-darsanam asu sakshat

A peaceful devotee who, reading these verses, turns his heart two, three, or four times towards the cintamani jewel of the beauty of Sri Sri Radha-Madhava, will quickly and easily come to see them directly.