Invocation

om bhadram karnebhih srinuyama deva bhadram pasyemakshibhir yajatrah. sthirair angais tushtuvams tanubhir vyasema deva-hitam yadayuh. om svasti na indro vriddha-sravah svasti nah pusha visvadevah. svasti nas tarkshyo arishtanemih svasti no brihaspatir dadhatu. om santih santih santih.

Om. O Supreme Personality of Godhead, may we hear auspiciousness with our ears. May we see auspiciousness with our eyes. May we perform yajnas with steady limbs. May we offer prayers. May we spend our lives employing these bodies in the service of the Supreme Personality of Godhead. Om. May the glorious Supreme Personality of Godhead, the supreme monarch, grant auspiciousness to us. May the Supreme Personality of Godhead, the glorious Deity of all the worlds grant auspiciousness to us. May the Supreme Personality of Godhead, who holds the Sudarsana-cakra and rides on Garuda, grant auspiciousness to us. May the Supreme Personality of Godhead, the supreme master, grant auspiciousness to us. Om. Peace. Peace. Peace.

Text 1

narado brahmanam upasametyovaca adhihi bhagavan brahma-vidyam varishtham yaya cirat sarva-papam vyapohya brahma-vidyam labdhvaisvaryavan bhavati.

Once Narada approached Brahma and said: O master, please teach me the best spiritual knowledge, knowledge that quickly removes all sins and brings spiritual glory and opulence.

Text 2

brahmovaca hayagriva-daivatyan mantran yo veda sa sruti-smrititihasa-puranani veda sa sarvaisvaryavan bhavati.

Brahma said: One who knows the mantras glorifying Lord Hayagriva already knows all the Srutis, Smritis, Itihasas, and Puranas. He becomes glorious with spiritual opulences.

Text 3

ta ete mantrah

visvottirna-svarupaya
cin-mayananda-rupine
tubhyam namo hayagriva
vidya-rajaya vishnave
svaha svaha namah

Here are these mantras: Obeisances to You, Lord Hayagriva, who are beyond the material world, and who are filled with spiritual bliss. Obeisances to Lord Vishnu, who is the monarch of all knowledge.

Text 4

rig-yajuh-sama-rupaya
vedaharana-karmane
pranavodgitha-vapushe
mahasva-sirase namah svaha svaha namah

Obeisances, obeisances to Lord Hayagriva, who has a horse’s head. He is the Rig, Yajur, and Sama Vedas, the duties of the Vedas, and the sacred syllable Om.

Text 5

udgitha pranavodgitha
sarva-vag-isvaresvara
sarva-vedamayacintya
sarvam bodhaya bodhaya svaha svaha namah

O inconceivable Lord who are hymns of the Vedas, the sacred syllable Om, the master of all eloquence, and all the Vedas personified, please enlighten me. Please enlighten me. I offer my respectful obeisances unto You.

Text 6

brahmatri-ravi-savitri-bhargava rishayah. gayatri-trishtub-anushtup-chandamsi. sriman hayagriva paramatma devateti. hlaum iti bijam. so ‘ham iti saktih. hlum iti kilakam. bhoga-mokshayor viniyogah. akarokara-makarair anga-nyasah.

The sages are Brahma, Atri, Ravi, Savita, and Bhargava. The meters are gayatri, trishtup, and anushtup. The Deity is Lord Hayagriva, the Supreme Personality of Godhead. The bija is Hlaum. The sakti is So ‘ham. The kilaka is Hlum. The viniyoga is enjoyment and liberation. The anga-nyasa is the letters a, u, and m.

Text 6 (a)

dhyanam

sankha-cakra-maha-mudra-
pustakadhyam catur-bhujam
sampurna-candra-sankasam
hayagrivam upasmahe

Meditation

We worship Lord Hayagriva, who is splendid like the moon, and who holds a conchshell, disc, maha-mudra, and book in His four arms.

Text 7

om srim iti dve akshare hlaum ity ekaksharam. om namo bhagavat iti saptaksharani. hayagrivayeti pancaksharani. vishnava iti triny aksharani. mahyam medham prajnam iti shad aksharani. prayaccha svaheti pancaksharani. hayagrivasya turiyo bhavati.

Om and Srim are two syllables. Hlaum is one syllables. Om namo bhagavate is seven syllables. Hayagrivaya is five syllables. Vishnave is three syllables. Mahyam medham prajnam is six syllables. Prayaccha svaha is five syllables. This is the transcendental mantra of Lord Hayagriva.

Note: The mantra here is: Om srim hlaum om namo bhagavate hayagrivaya vishnave mahyam medham prajnam prayaccha svaha (Obeisances to Lord Hayagriva, who is Vishnu. O Lord Hayagriva, please give me intelligence and wisdom).

Text 8

om srim iti dve akshare. hlaum ity ekaksharam. aim aim aim iti triny aksharani. klim klim iti dve akshare. sauh saur iti dve akshare. hrim ity ekaksharam. om namo bhagavata iti saptaksharani. hayagrivayeti pancaksharani. mahyam medham prajnam iti shad aksharani. prayaccha svaheti pancaksharani. pancamo manur bhavati.

Om and Srim are two syllables. Hlaum is one syllables. Aim aim aim is three syllables. Klim klim is two syllables. Sauh sauh is two syllables. Hrim is one syllable. Om namo bhagavate is seven syllables. Hayagrivaya is five syllables. Mahyam medham prajnam is six syllables. Prayaccha svaha is five syllables. This is the fifth mantra of Lord Hayagriva.

Note: The mantra here is: Om srim hrim aim aim aim klim klim sauh sauh hrim om namo bhagavate hayagrivaya mahyam medham prajnam prayaccha svaha (Obeisances to Lord Hayagriva. O Lord Hayagriva, please give me intelligence and wisdom).

Text 9

hayagrivaikaksharena brahma-vidyam pravakshyami. brahma mahesvaraya mahesvarah sankarshanaya sankarshano naradaya narado vyasaya vyaso lokebhyah prayacchad iti hakarom lakarom ukarom trayam eka-svarupam bhavati. hlaum bijaksharam bhavati. bijaksharena hlau-rupena taj-japakanam sampat-sarasvatau bhavatah. tat-svarupa-jnanam vaidehi muktis ca bhavati. dik-palanam rajnam naganam kinnaranam adhipatir bhavati. hayagrivaikakshara-japa-silajnaya suryadayah svatah sva-sva-karmani pravartante. sarvesham bijanam hayagrivaikakshara-bijam anuttamam mantra-rajatmakam bhavati. hlaum hayagriva-svarupo bhavati.

Now I will explain the single-syllable Hayagriva mantra. Brahma taught this mantra to Siva. Siva taught it to Sankarshana, Sankarshana taught it to Narada. Narada taught it to Vyasa, and Vyasa taught it to the people. This single-syllable bija-mantra is the word Hlaum, which consists of the three letters h, l, and om. They who chant this Hlaum bija-mantra attain both wealth and learning. They attain knowledge of the transcendental form of Lord Hayagriva and they also attain liberation, becoming free from the entanglement of residing in a material body. They become the rulers of the dik-palas, kings, and nagas. Surya and others diligently chant this single-syllable Hayagriva mantra. Of all bija-mantras, the single-syllable Hayagriva bija-mantra is the best. It is the king of mantras. The syllable Hlaum is the transcendental form of Lord Hayagriva Himself.

Text 10

amritam kuru kuru svaha. taj-japakanam vak-siddhih sri-siddhir ashtanga-yoga-siddhis ca bhavati.

Another mantra is: Amritam kuru kuru svaha (Please make me immortal). They who chant this mantra attain eloquence, wealth, and the results of ashtanga-yoga.

Text 11

hlaum sakala-samrajyena siddhim kuru kuru svaha.

Another mantra is: Hlaum sakala-samrajyena siddhim kuru kuru svaha (Please make me king of all lands).

Text 12

tan etan mantran yo veda apavitrah pavitro bhavati. abrahmacari su-brahmacari bhavati. agamyagamanat puto bhavati. patita-sambhashanat puto bhavati. brahma-hatyadi-patakair mukto bhavati. griham griha-patir iva dehi dehante paramatmanam pravisati.

If he knows these mantras an impure person becomes pure, and a debauchee becomes a pure-hearted celibate. He is excused from his crimes. He is excused from killing a brahmana and committing a host of other sins. While he lives in this world he controls his body as the master of a house controls his house. At the time of death, when he leaves this body, he attains the company of the Supreme Personality of Godhead.

Text 13

prajnanam brahma. aham brahmasmi. tat tvam asi. ayam atma brahmeti maha-vakyaih pratipaditam artham ta ete mantrah pratipadayanti.

These mantras glorifying Lord Hayagriva teach the true meaning of the Vedic statements “prajnanam brahma”, “aham brahmasmi”, “tat tvam asi”, and “ayam atma brahma”.

Text 14

svara-vyanjana-bhedena dvidhayate.

This mantra is manifested in two ways: as vowels and constants.

Text 15

athanumantran japati

One may also chant the following supplementary mantras:

yad vag vadanty avicetanani
rashtrim devanam nishasada mandra
catasra urjam duduhe payamsi
kvasvid asyah paramam jagama

Text 16

gauri mimaya salilani takshaty
eka-padi dvi-padi sa catush-padi
ashtapadi nava-padi babhuvushi
sahasrakshara parame vyoman

gauri mimaya salilani takshaty
eka-padi dvi-padi sa catush-padi
ashtapadi nava-padi babhuvushi
sahasrakshara parame vyoman

Text 17

oshthapidhana nakuli
dantaih parivrita pavih
sarvasyai vaca isana
caru mam iha vadaye

oshthapidhana nakuli
dantaih parivrita pavih
sarvasyai vaca isana
caru mam iha vadaye

Text 18

sa sarvarir amritim badhamana
brihan mimaya jamadagni-datta
a suryasya duhita tatana
sravo deveshv amritam ajuryam

sa sarvarir amritim badhamana
brihan mimaya jamadagni-datta
a suryasya duhita tatana
sravo deveshv amritam ajuryam

Text 19

ya imam brahma-vidyam ekadasyam pathed dhayagriva-prabhavena maha-purusho bhavati. sa jivan-mukto bhavati.

A person who on ekadasi recites these spiritual mantras becomes, by Lord Hayagriva’s mercy, an exalted person. He becomes liberated even while living in this world.

Text 20

om namo brahmane dharanam me astv anirakaranam dharayita bhuyasam karnayoh srutam ma vyodhvam mamamushyam om ity upanishat.

Om. I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead. May I always remember Him. May nothing stop me from remembering Him. May I never forget what my ears have heard about Him. Om. Thus the Upanishad.