Jump to content
IndiaDivine.org
Sign in to follow this  
Guest guest

srichakra laghu puja paddhatih (as per subhagodaya of sivanandanatha)

Rate this topic

Recommended Posts

Guest guest

Dear members,

 

This is the Subhagodaya of Shri Shivanandanatha. This is not to be confused

with Subhagodaya Stuti of Shri Gaudapadacharya. Both are different.

 

This is a short treatise on the Srichakra Bahiryaga Paddhati who also authored

the “Saubhagya Hridaya Stotra†which is a short composition on the

“Srisukta Rahasyaâ€. The same author has written a commentary on Subhagodaya

which is called “Shubhagodaya Vasana†which is the Antaryaga Puja Paddhati

(Internal Worship of Sriyantra).

 

This subhagodaya is the Sriyantra bAhya varivasya which is a laghu puja

paddhati envisaged by Shri Sivanandanatha. This would take about 1 hour. The

navavarana archana is to be carried out by Khadgamala Namavalih.

 

Within a short time and by Ambaal’s grace, I would bring the Shubagodaya

Vasana to limelight. This Subhagodaya Vasana is the Sriyantra Antaryaga

Paddhati which is the aikya bhavana of sriyantra in one's pindanda.

 

shrI sivAnandanAtha virachita subhagOdayah

 

yasmin srishTisthitidvamsa – nirOdhAnugrahAtmaham

krityam panchavidham shashvad – bhAsatE tam stumah shivam …………..(1)

(siva stuti)

 

prAtah shirasi shuklE(a)bjE – dwinEtram dwibhujam gurum

varAbhayayutam shAntam – smarEtannAmapUrvakam

(guru dhyana)

 

mUlAdi brahmarandhrAntam – mUlavidyAm vibhAvayEt

uddyadinakarOdyOtAm – yAvacchwAsam driDhAsanah

(mulavidya bhavana in 6 chakras)

 

ashEShA(a)shubhashAntyartham – samAhitamanAschiram

tatprabhAmaNDalavyAptam – sharIram parichintayEt

(bhavana of himself in the mulavidya prakasa mandala as jyoti swarupa)

 

snAnakarmaNi samprAptE – mUrdhni mantra jalAnjalim

vidyayA(a)tha trishah kuryAt – tatpUta stri rapah pibEt

(mantra snana of the upasaka)

 

tarpaNam cha tridhA bhUya – stridhA cha prOkshaNam tanau

tridhA chA(a)rghyam dinEshAya – tanmukhah samya gutkshipEt

(3 arghyas & tarpana to surya)

 

chakrarAjam hridi dhyAtva – madhyE dEvIm vibhAvayEt

ashtOttarashatA(a)vrityA – japed vidyAm prasannadhIh

(meditation of sriyantra in the heart alongwith tripurasundari and 108 japa of

mulavidya)

 

tatO mounI vishuddhAtma – hridA vidyAm parAmrishann

abahirmAnasO yOgi – yAgabhUmi mathO vishEt

(contemplation & reflection on the inner essence of mulavidya; with antarmukha

avastha the upasaka should enter the mandira or puja griha)

 

tatra prA^nmukha AsInO – varArghyAmbarabhUshaNah

sindUrachitritam charka – rAjam bhUmou samAlikhEt

(facing east, should draw the sriyantra on the ground which should be of red

colour)

 

athavA hEmatAmrAdi – paTTE chakram vilikhya tu

sthApayE tpuratah pIThE – raktachandananirmitE

(or the sriyantra should be drawn on gold / copper plate and should be placed

on red sandel pIta)

 

panchashakti chaturvahni – tadvilAsAtmakam samam

rijvAkriti yathA chakram – tathA kuryA tsamAhitah

bhUgriham svarapatrAbjam – sasvaram bhuvanAshrakam

dasArayugma maShTAshram – tryasram madhyam cha bhEdatah

 

trailOkyamOhanam chakram – sarvAshAparipUrakam

sarvasamkshObhaNam chakram – sarvasaubhAgyadAyakam

 

sarvArthsAdhakam chakram – sarvarakShAkaram tathA

sarvarOgaharam hridyam – sarvasiddhipradAbhidham

 

sarvAnandamayam madhyam – navamam chakranAyakam

navadhA chakrasamkEtam – yO jAnAti sa pUjakah

 

gandhapuShpAkShtAdImshcha dakshabhAgE nidhApayEt

dIpAm stathA(a)bhitO mantra – pUratah sAdhanAntaram

 

chakrarAjam samabhyarchya – tatah sampUrNavidyaya

yajE tpuratrayam bhangyA – bIjatrayasamanvitam

 

shOShadAhaplavam kritvA – vAyvagnisalilAkSharaih

prANAyAmatrayam kuryAt – smaran vidyAm hridA punah

(with ‘yamâ€, ‘ram’, ‘vam†bijas, pranayama should be performed)

 

pArShNighAtakarAsphOTa – samuda^nchitavaktrakaih

tAlatraya mathO dadyAt – sa shabdam sampradAyatah

(as per the sampradaya, the upasaka should perform ashtadikbandhana,

bhutocchatana, bhu tadana etc.)

 

amrutIbhUtadEhO(a)sau – dEvyAtmA sAdhakOttamah

nyAsam dEhasyAsanArham – vidadhIta vidhAnatah

(perform the asana nyasa)

 

iti bIjatrayAvrityA – madhyamAdi talAntakam

karashuddhividhim kuryAt – sthitinyAsakramENa tu

(with the bijas am Am sauh the sadhaka should perform sthiti nyasa)

(here as per the sampradaya, the sadhaka should learn the anukalpana between

himself, sriyantra, mula vidya and the adhishtana devata)

 

chaturchi rEtairmanubhih – kuryA dAsanakalpanAm

yaShTu shchakrasya mantrANAm – dEvatAnAm sa puShpakaih

(shad anga nyasa as per sampradaya)

 

ShaDanga mAcharE dEtaih – ShaDbhirmantraih sthitipradaih

tridvyEkadashakatridvi – samkhyAmguligataih kramAt

(The shadanga sthiti nyasas should be performed using 3, 2, 1, 10, 3, 2

fingers. There are 9 vidyas as per sampradaya starting from karashuddhikari.

The 7th vidya here is slightly different from Sethubandha. Here, with 7th

vidya, the Avahana vidya of the 8th vidya is done and the 9th vidya is the

vyapaka nyasa with mula vidya)

 

shirOlalATabhrUmadhya – kanThahrinnAbhigOcharE

AdhArE vyUhakam yAva – nyAsa mashTabhirAcharEt

(nyasas at 8 parts of the body with 8-vagdevatas)

 

vidhAya vAmabhAgE tu – manDalam chaturasrakam

shuddhOdakEna gandhAdyai – rarchayE nmUlavidyayA

(chaturasra mandala lekhana at the left side)

 

tatra samkham pratiShThApya – pUrNodakam hEmasamyutam

sagandhapuShpam sAdhAram – saShaDangArchanam punah

(samkha should be placed at the mandala and puja should be performed with

shadangarchana)

 

kritvA tEna purObhAgE – manDalam chaturasrakam

trikONavrittaShaTkONam – rachayE ttatra manDalam

 

samastavyastabIjaistu – madhyam kONatrayam tathA

archayE dgandhapuShpAdyai – rbIjAvrityA ShaDasrakam

 

tatrAgnisOmasUryAtma – budhyAdhArAdikam trikam

ArAdhyayE tpuna schchArghyam – vishEShENa samarpayEt

(bhavana of arghya adhara pita, arghya patra and arghya dravya to be agni,

ravi and soma)

 

abhyantarE likhE tryasram – sabIjOdarakONakam

a ka thA di trirEkhAtma – sa ha kshA bhyantaram budhah

(the gurupaduka dhyana as the Guru Paduka Panjara Stotra of Vamakeshwara

Tantra)

 

taccha hamsEna chArAdhya – bahirvrittAt shaDasrakE

Shadbi rmUlaShaDangaischa – purObhAgAdi pUjayEt

(upasana of hamsa mantra)

 

mUlavidyAm jape tsaptha – vAram spriShTyArghyakam punah

abhyarchya gandhapuShpAdyai – rdhUpadIpAdi darshayEt

(touch the arghya 7 times with mula vidya)

 

prOkshayE ttEna chAtmAnam - pUjOpakaraNAnyapi

dravyAntaram chakrarAjam - sarvam vidyAmayam bhavEt

(samprokshana of arghya)

 

tatO hridayasadmAntah – sphurantIm samvidIm kalAm

ashEShavyavahArANA – madhiShTAtrIm parAm shivAm

 

dhyAtvA chiram prasannAtmA – yataprANagatikramah

trikhanDAmudrayA pashchAd – vahatvAyupuTakramAt

 

nirgamyyAidIptAbhAm – tA mAvAhanavidyayA

chakramadhyatrikONAntah – shrIpIThAntarnidhApayEt

(meditation of chitkala in the heart and the avahana of the devata with

Trikhanda mudra and avahana mantra)

 

bAlArkamanDalAbhAsAm – chaturbAhum trilOchanAm

pAshAnkushau sharAm shchApam – dhArayantIm shivAm bhajE

(devi dhyana)

 

Evam dhyAtvA(a)rchayEddEvIm – upachArai rashEShatah

dhUpadIpanivEdyAnta – rmudrAh sandarshayE tkramAt

 

tarpaNAni punarddadyAt – trivAram mUlavidyayA

tat tat tithimayIm nityAm – samyE(a)smin stridhA(a)rchayEt

(3 tarpanas with mula vidya. Again dhyana, puja and tarpana of the tithi nitya

devatas)

 

pratipatprabhrutA dEvyah – pourNamAsyantikAh kramAt

EkaikAm pUjayEdyO hi – sa saubhAgya mavApnuyAt………………(40)

 

vibhAvya cha mahAtryasram – samarEkham svarOdaram

tattatvarNE tithImayIm – “ahâ€svarE ShOdashIm yajEt

(a downward triangle should be meditated with 15 tithinitya devatas and the

16th vowel “ah†in the middle of the triangle)

 

madhyaprAktryasramadhyAntasthitinityArchanAt punah

tribhangyA pUjayE nmantrI gurupAdakramavaLim

(after worshipping the 16th Nitya Kala amidst the triangle, the upasaka should

contemplate on the guru padukas along the 3 angles of the triangle in the order

of Divyougha, Siddhougha and Manavougha Guru Mandala)

 

parAbhyAm parAparAbhyAm aparAbhyAm trikAtmikAbhyAm

munivEdanAgasamkhyAm gurOr jnAtvA samarchayEt

(the guru pankti should be worshipped as per para, parApara, apara

corresponding to the number 7,4,8. 7 is the number of divougha gurus, 4 is the

number of siddhougha gurus and 8 is the number of manavougha gurus which should

be learnt from guru sampradaya)

 

mAyAlakshmIbIjayugmam – sarvamantrEShu chAditah

samyOjya pUjayE dvidyA – mupadEshavidhAnatah

(the archana should be performed by suffixing “hrim†and “srim†bijas

as per guru upadesa)

 

abhitO(a)ngAvritI rdEvI – magnIshAsuravAyuShu

dEvImoulou chaturdikShu – yajE cchrIshambhunirNayAt

(archana to shadanga devatas)

 

bAhyachakrEShu yOginyah – stadullAsasamudbhavAh

taddhyAnEna samA dhyEyah – pUjAyAm sAdhakOttamaih

(the sriyantra navavarana archana with samhara karma)

 

prakaTAscha tathA guptA – stathA guptatarAh parAh

sampradAyAh kulOttIrNAh – nigarbhAshcha rahasyakAh

 

parApararahasyasthA – atipUrvyarahasyakAh

navadhA namasankEtO – yOginInAm vidhIyatE

 

tripurA tripurEshI cha – sundarI puravAsinI

shrI rmAlinI cha siddhAmbA – mahAtripurasundarI

 

atyupahvAra mEvEdam – vidyAsankEtasa^njitam

satsampradAyasamsiddham – navakam bhuktimuktidam

 

chakrEshwarIm yajEtattra – tattcchakrArchanAdatha

pUjAyAm pratichakram cha – mudrAh samdarshayE tkramAt

(1 avarana puja)

 

chatuShka mAditah pUjyam – dvAradakShiNabhAgatah

yathAkramam pashchimAdi – chatuShkam cha tathA punah

 

vAyudikShvAditah pUjyam – dvayamantE(a)dha – Urdhwatah

(2nd avarana puja)

 

bhUpapatrasarOjAntah – pashmAshAdalAditah

vilOmEna yajE dEtAh – kramAh nnityAh kalAh punah

(3rd avarana puja)

 

chatushkam prathamam pUjyam – pourastyAdidishAkramAt

dvitIya magnikONAdi – nAgapatrAmbujE(a)rchayEt

(4th avarana puja)

 

manvashrEShu sthitA EtAh – shaktayah sarvasiddhidAh

pashimAdikramENaina – vilOmEna prapUjayEt

(5th avarana puja)

 

pamktyashrEshu sthitA EtA – dEvyAh sarvArthasAdhikAh

vAruNIm dishamAshritya – varivasyE dvilOmatah

(6th avarana puja)

 

mahAphalapradA dEvyO – dasA(a)ntardigarAshrayAh

pashchimAshA mavaShTabhya – pUrvava tpUjayE dimAh

(7th avarana puja)

 

mahAmadhyE mahAdEvI – ShaDangAvaraNAd bahih

pashchimAdi chaturdikShu – yajEd bANAdya mAyudham

(8th avarana puja)

 

kAmEshvaryAdikA EtA – agradakShOttarOdarE

vAkkAmashaktibIjAnAm – vyastAvyastamukhA yajEt

(archana of kameshwari, vajreshwari, bhagamalini along the angles of the

triangle and at the centre Mahatripurasundari)

 

pUrvavaddIpadhUpou cha – mudrAh kAraNatarpaNam

nivEdyam saghritam dadyAt – sitApUpAdisamyutam

(Offering of dipa, dhupa and karana tarpana) (Offering of Naivedya)

 

varivasyAm vidhAyEttham – sajapam sahutakriyam

sahakAmakalAdhyAnam – saubhAgyahridayam smarEt

 

(after the navaavarana archana, the upasaka should contemplate on

“kamakala†and should meditate on “saubhagya hridaya stutihâ€)

(Note: the Saubhagya Hirdaya Stavah is in the files section of this Ambaal

Forum)

 

manDalam chaturasram cha – samvrittam vAmabhAgatah

vidhyAya manunA(a)nEna – sapuShpam tat samarchayEt

(on the left side, a circle and square should be drawn and with the

vyApakamanDala mantra, the mandala on the left side should be worshipped)

 

arghAnnapUrNasalilam – sthApayEt tatra bhAjanam

tridhA paThan kalAvarNa – manum dadyAt balim tatah

(on the left side over the Mandala (which is mentioned above), the BALI PATRA

should be placed which contains Rice, Jala and Arghya. Uttering Shodashakshari

Mantra (kalAvarNa), the BALI should be offered)

 

(MOTHER IS PLEASED WITH THIS BALI AND HENCE IN LALITHA SAHASRANAMA, THERE IS A

NAME MENTIONING “BALIPRIYAâ€)

 

badhvA tu khEcharImudrAm – kShamasvEti prarOchayEt

yathOpadEsam praNamEd – gurubhaktibharAnatah

(khechari mudra should be displayed and as per the guru sampradaya, the

prostrations should be made to the gurunatha)

 

mUlOdbhavam shaktichakram – yatastanmayatAm gatam

tasminnEvA(a)vyayE tatvE – vilInam ta dvibhAvayEt

(the aikya bhavana of Sakti Chakra and Mulavidya should be contemplated)

 

 

mUlam svAtmani chidrUpE – yajE dya ttattdEva hi

puShpAdikam samAghrAya – shuchau dEshE(a)psu vA tsajEt

 

(THE AIKYA BHAVANA OF MULA VIDYA WITH CHIDRUPA (SAMVIT KALA) WHICH IS

NON-DIFFERENT FROM HIS OWN SELF SHOULD BE MEDITATED.

 

varAhantAmayE samvidagnou samvEdyatarpanE

idantAlakShaNam havyam juhuyA dbahirmukhah

(the upasaka with antarmukha avastha should offer the “samvEdya†tarpana

and in “samvidagni†should perform the Havana by offering the “idam†as

the havish)

 

(THE JIVANMUKTA STHITI WOULD BE ACHIEVED WITH TRIPUTI BHEDANA HERE)

 

EtatvidyAchirakliShtaih – shishyai rabhyarthitO bhrusham

shivAnandamahAyOgI – subhagOdaya mabravIt

(when the srividya upasakas were pestering for anugraha of Shri

Sivanandanatha, this sutra of Subhagodaya was given out to them)

 

mantrAh shatam samuddiShTA – schatustrisha dadhishriyah

sAravantIha sUtrANi – saptatih subhagOdayE

(134 mantras are explained in the form of 70 sutras which is called

Subhagodaya)

 

prasrutA bhAratIjyOtsnA – sivAnandEndumanDdalAt

kudEshikamahAgharma – santaptaih sEvyatAm chiram…..72

 

(The sadhakas who are suffering from the heat of false srividya gurus (the

word ku-desika is wonderfully used here), may this cool and gentle moonlight of

Subhagodya bring solace to them)

 

(This work was composed in 12th century. It is interesting to note that in

the 12th century itself, there were KU-DESIKAS in Srividya. So, what to speak of

21st century gurus of the present generation)

 

//****************//

 

With regards,

Sriram

 

 

 

 

 

 

 

 

Add more friends to your messenger and enjoy! Invite them now.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...