Jump to content
IndiaDivine.org
Sign in to follow this  
Guest guest

1000 Names of Devi Parvati

Rate this topic

Recommended Posts

Guest guest

>From Kurma Purana:

 

There were a thousand names of the goddess Durga (Parvati) that

Himalaya recited in the course of his prayers (one thousand and eight

to be precise).

 

(1) Shiva, Uma, Paramashakti, Ananta, Nishkala, Amala, Shanta,

Maheshvari, Nitya, Shashvati.

 

(2) Paramakshara, Achintya, Kevala, Shivatma, Paramatma, Anadi,

Avyaya, Shuddha, Devatma, Sarvaga,

 

(3) Achala, Eka, Anekavibhagastha, Mayatita, Sunirmala,

Mahamaheshvari, Satya, Mahadevi, Niranjana, Kashtha.

 

(4) Sarvantarastha, Chitshakti, Atilalasa, Nanda, Sarvvatmika, Vidya,

Jyotirupa Amrita, Akshara, Shanti.

 

(5) Sarvvapratishtha, Nivritti, Amritaprada. Vyomamurti, Vyomalaya,

Vyomadhara, Achyuta, Amara, Andinidhana, Amogha.

 

(6) Karanatma, Kalakula, Svatahprathamaja, Amritanabhi,

Atmasamshraya, Praneshvarapriya, Mata, Mahamahishaghatini, Pranarupa,

Pradhana-Purusheshvari.

 

(7) Sarvvashakti, Kalakara, Jyotsna, Sarvvakaryaniyantri,

Sarvvabhuteshvari, Samsarayoni, Sakala, Sarvvashaktisamudbhava,

Samsarapota, Durvara.

 

(8) Durnirikshya, Durasada, Pranashakti, Pranavidya, Yogini,

Paramakala, Mahavibhuti, Durddharsha, Mulaprakritidsambhava.

 

(9) Anadyanantavitava, Paramaghapakarshini, Svargasthityan

Tarakarani, Sudurvvachya, Duratyaya, Shabdayoni, Shabdamayi,

Nadakhya, Nadvigraha, Anadi.

 

(10) Avyaktaguna, Mahanada, Sanatani, Akashayoni, Yogastha,

Mahayogeshvareshvari, Mahamaya, Sudushpara, Mulaprakriti, Ishvari.

 

(11) Pradhanapurushatita, Pradhanapurushatmika, Purana, Chinmayi,

Adipurusharupini, Bhutantavastha, Kutastha, Mahapurushasamjnita,

Janmamrityujaratita, Sarvvashaktisamanvita.

 

(12) Vyapini, Anavachhinna, Pradhananu-Praveshinin, Kshetrajnashakti,

Avyaktalakshana, Malavarjjita, Anadimayasambinna, Prakritigraha,

Mahamayasamutpanna, Tamasi.

 

(13) Pourushi, Dheuva, Vyaktatmika, Krishna, Avyaktatmika, Rrakta,

Shukla, Prasutika, Akarya, Karyajanani.

 

(14) Nityaprasavadharmini, Sargapralayanirmukta,

Srishtisthityantadharmini, Brahmagarbha, Chaturvimsha, Padmanabha,

Achyutatmika, Vaidyuti, Shashvati, Youni.

 

(15) Jaganmata, Ishvarapriya, Sarvvadhara, Maharupa,

Sarvvaisharyasamannita, Vishvarupa, Mahagarbha,

Vishveshechhanuvartini, Mahlyasi, Brahmayoni.

 

(16) Mahalakshmisamudbhava, Mahavimana-Madhyastha, Mahanidra,

Atmahetuka, Sarvva-Sadharani, Sukshma, Avidya, Paramarthiki,

Anantarupa, Anantastha.

 

(17) Purushamohini, Devi, Anekakarasamsthana, Kalatrayavivarjita,

Brahmajanma, Harimurti, Brahmakhya, Brahmavishnu-Shivatmika,

Brahmeshavishnujanani, Brahmasamshraya.

 

(18) Vyakta, Prathamaja, Brahmi, Mahati, Brahmarupini.

Vairagyaishvaryadharmatma. Brahmamurti, Hridisthita, Apamyoni,

Svayambhuti.

 

(19) Manasi, Tattvasambhava, Ishvarani, Sarvvani,

Shankararddhasharirini, Bhavani, Rudrani, Mahalakshmi, Ambika,

Maheshvara-Samutpanna.

 

(20) Bhuktimuktifalaprada, Sarvveshvari, Sarvvavandya,

Nitamuditamanasa, Brahmendro-Pendranmita, Shankarechhanuvartini,

Ishvararddhasanagata, Maheshvarapativrata, Sakridvibhata,

Sarvvartisamudraparishoshini.

 

(21) Parvati, Himavatputri, Paramanadadyini, Gunadhya, Yogaja, Yogya,

Jnanamurti, Vikashini, Savitri, Kamala.

 

(22) Lakshmi, Shri, Anantavakshahsthalasthita, Sarojanilaya, Ganga,

Yoganidra, Asurardini Sarasvati, Sarvvavidya, Jagajjveyashtha.

 

(23) Sumangala, Vagdevi Varada, Avachya Kirti, Sarvvarthasadhika,

Yogishvari, Brahmavidya, Mahavidya, Sushobhana.

 

(24) Guhyavidya, Atmavidya, Dharmavidya,Atmabhavita, Svaha,

Vishvambhara, Siddhi, Svadha, Medha, Dhriti.

 

(25) Shruti, Niti, Suniti, Sukriti, Madhavi, Naravahini, Pujya,

Vibhavati, Soumya, Bhogini.

 

(26) Bhogashayini, Shobha, Vamshakari, Lola, Manini, Parameshthini,

Trailokyasundari, Ramya, Sundari, Kamacharini.

 

(27) Mahanubhava, Sattvastha, Mahamahisha-Mardini, Padmamala,

Papahara, Vichitramukutangada, Kanta, Chitrambaradhara, Divyabharana-

Bhushita.

 

(28) Hamsakhya, Vyomanilaya, Jagasrishtivivarddhini, Niyantri,

Yantramadhyastha, Nandini, Bhadrakalika, Adityavarna, Koumari.

 

(29) Mayuravaravahana, Vrishasanagata, Gouri, Mahakali, Surarchita,

Aditi, Niyata, Roudri, Padmagarbhavivahana.

 

(30) Virupakshi, Lelihana, Mahasuravinashini, Mahafala, Anavadyangi,

Kamarupa, Vibhavari, Koushiki, Vichitraratnamukuta, Pranatarti-

Prabhanjani.

 

(31) Karshani, Ratri, Tridashartivinashini, Vahurupa, Virupa, Surupa,

Rupavarjita, Bhaktartishamani, Bhavya, Bhavatapavinashini.

 

(32) Nirguna, Nityavibhava, Nihsara, Nirapatrapa, Tapasvini,

Samagiti, Bhavankanilayalaya, Diksha, Vidyadhari, Dipta.

 

(33) Manendrarinipatini, Sarvvatishayini, Vidya,

Sarvvasiddhipradyini, Sarvveshvarapriya, Tarkshi, Samudrantaravasini,

Akalanka, Niradhara.

 

(34) Nityashiddha, Niramaya, Kamadhenu, Vrihadgarbha, Dhimati,

Mohanashini, Nihsankalpa, Niratanka, Vinaya.

 

(35) Vinayapriya, Jvalamalasahasradhya, Devadevi, Manomayi,

Mahabhagavati, Bhaga, Vasudevasamudbhava, Mahendrapendrabhagini.

 

(36) Bhaktigamya, Paravara, Jnanajneya,Jaratita, Vedantavishaya,

Gati, Dakshina, Dahana, Danta, Sarvvabhutanamaskrita.

 

(37) Yoganmaya, Vibhagajna, Mahamoha, Gariyasi, Sandhya,

Brahmavidyashraya, Vijankurasamudhbuti, Mahashakti, Mahamati, Kshanti.

 

(38) Prajna, Chiti, Samvit, Mahabhogindra-Shayini, Vikriti, Shankari,

Shanti, Ganagandharvasevita, Vaishvanari, Mahashala.

 

(39) Devasena, Guhapriya, Maharatri, Shivananda, Shachi,

Duhsvapnanashini, Ijya, Pujya, Jagaddhatri, Durvineya.

 

(40) Surpini, Guhalvika, Gunotpatti, Mahapitha, Marutsuta,

Havyavahantaragadi, Havyavahasa-Mudhbhava, Jagadyoni, Jaganmata,

Janmamrityujaratiga.

 

(41) Vuddhi, Mahavuddhimati, Purushantaravasini, Tarasvini,

Samadhistha, Trinetra, Divisamsthita, Sarvvendriyamanomata,

Sarvvabhutahridisthita, Samsaratarini.

 

(42) Sattvashuddhikari, Shuddhi, Malatrayavinashini, Jagatpriya,

Jaganmurti, Trimurti, Amritashraya, Nirashraya, Nirahara,

Nirankushapododbhava.

 

(43) Surupa, Bhavini, Harini, Prabha, Unmilani, Sarvasaha,

Sarvvapratyayasakshini, Susoumya, Chandravadana, Tandavasaktamanasa.

 

(44) Sativashuddhikari, Shuddhi, Malatrayavinashini, Jagatpriya,

Jaganmurti, Trimurti, Amritashya, Nirashraya, Nirahara,

Nirankushapadodbhava.

 

(45) Chakrahasta, Viochitrangi, Sragvini, Padmadharini,

Paravaravidhanajna, Mahapuushapurvaja, Vishveshvarapriya, Vidyut,

Vidyujjihva, Jitashrama.

 

(46) Vidyamayi, Sahaasrakshi, Sahasravadanatmaja, Sahasrarashmi,

Sattvastha, Maheshvarapadashraya, Kshalini, Mrinmayi, Vyapta,

Padmavodhika.

 

(47) Taijasi, Mahamayashraya, Manya, Mahadevamanorama, Vyomalakshmi,

Simharatha, Chekitana, Amitaprabha, Vireshvari, Vimanastha.

 

(47) Taijasi, Mahamayashraya, Manya, Mahadevamanorama, Vyomalakshmi,

Simharatha, Chekitana, Amitaprabha, Vireshvari, Vimanastha.

 

(48) Vishoka, Shokanashini, Anahata, Kundalini, Nalini, Padmabhasini,

Sadananda, Sadakriti, Vagdevata, Sarvvabhutashrayasthita.

 

(49) Brahmakala, Vishnushivagraja, Paragati, Kshobhika, Bandhika,

Bhedya, Bhedabhedavivarjita, Kalalita, Kalarani.

 

(50) Brahmashri, Brahmahridaya, Vyomashakti, Kriyashakti, Jamashakti,

Abhinna, Bhinnasamsthana, Vashini, Vamshakarini, Guhyashakti.

 

(51) Gunatita, Sarvada, Sarvatomukhi, Bhagini, Bhagavatpatni, Sakala,

Kalakarini, Sarvvavit, Sarvvatobhadra.

 

(52) Guhyatita, Guharani, Prakriya, Yogamata, Ganga,

Vishveshareshvari, Kapila, Akapila, Kanta, Kamalabha.

 

(53) Kalantara, Punya, Pushkarini, Bhoktri, Puranadarapurahsara,

Poshani, Paramaishvaryabhutida, Bhutibhushana, Panchabrahmasamutpatti.

 

(54) Paramarthavigraha, Dharmodaya, Bhanumati, Yogijneya, Manojava,

Manorama, Manoraska, Tapasi, Vadarupini, Vedashakti.

 

(55) Vedamata, Vedavidyaprakashini, Yogeshvareshvari, Mata,

Mahashakti, Manomayi, , Viyanmurti, Vidyunmala, Vihayasi.

 

(56) Kinnari, Surabhi, Vidya, Nandini, Nandivallabha, Bharati,

Paramananda, Paraparavibhedika, Sarvvapraharanopeta, Kamya.

 

(57) Kameshvareshvari, Achintya, Anantavibhava, Bhulekha,

Kanakaprabha, Kushmandi, Dhanaratnadhya, Sugandha, Gandhadayini,

Trivikramapadodbhuta.

 

(58) Dhanushpani, Shivodaya, Sudurlabla, Dhanadhyaksha, Dhanya,

Pingalalochana, Shanti, Prabhavati, Dipti, Pankajayatalochana.

 

(59) Adya, Hritamalodbhuta, Gomata, Ranapriya, Satkriya, Girisha,

Shuddhi, Nityapushta, Nirantara, Durga.

 

(60) Katyayani, Chandi, Charichitanga, Suvigraha, Hiranyavarna,

Jagati, Jagadyantrapravartika, Sarada, Mandaradrinivasa, Svarnamalini.

 

(61) Ratnamala, Ratnagarbha, Pushti, Vishvapramathini, Padmanana,

Padmanibha, Nityatushta, Amritodbhava, Dhunvati, Dushprakampa.

 

(62) Suryamata, Drishadvati, Mahendrabhagini, Soumya, Varenya,

Varadayika, Kalyani, Kamalavasa, Panchachuda, Varaprada.

 

(63) Vachya, Amareshvari, Vandhya, Durjjaya, Duratikrama, Kalaratri,

Mahabega, Virabhadrapriya, Hita, Bhadrakali.

 

(64) Jaganmata, Bhaktamangaladayini, Karala, Pingalakara, Kamabheda,

Mahasvana, Yashasvini, Yashoda, Shadadhvaparivartika, Shankhini.

 

(65) Padmini, Sankhya, Samkhyayogapravartika, Chaitra,

Samvatsararuda, Jagatsampurani, Indraja, Shumbhari, Khechari, Khastha.

 

(66) Kamburgriva, Kalipriya, Khagadhvaja, Khagaruda, Varahi,

Pugamalini, Aishvaryapadmanilaya, Virakta, Garudasana, Jayanti.

 

(67) Hridguhagamya, Shankareshtaganagrani, Samyastha, Sankalpasiddha,

Sarvvavijnandayini, Kalikalkavihantrui, Guhyanpanishaduttama,

Nishtha, Drishti.

 

(68) Smriti, Vyapi, Pushti, Tushti, Kriyavati,

Vishvamareshvasreshana, Bhukti, Mukti, Shiva, Amrita.

 

(69) Lohitasarpamala, Bhisani, Naramalini, Anantashayana, Ananta,

Naranarayanodbhava, Nrisimhi, Daityamathini, Shankachakragadadhara,

Ambika.

 

(70) Sankarshanasamutpatti, Padasamshrava, Mahajvala, Mahabhuti,

Sumurti, Sarvvakamadhuka, Suprabha, Sustani, Souri,

Dharmakamarthamokshada.

 

(71) Bhrumadhyanilaya, Purva, Puranapurusharani, Mahavibhutida,

Madhya, Sarojanayana, Sama, Anadya, Nilotpaladalaprabha,

Asthadashabhuja.

 

(72) Sarvvashaktyasanaruda, Dharmadharmavivarjita,

Vairagyajnananirata, Niraloka, Nirindriya, Vichitragahanadhara,

Shvashvatasthanavasini, Sthaneshvari, Nirananda, Trishulavaradharini.

 

(73) Asheshadevatamurti, Devatavaradevata, Ganambika, Giriputri,

Nishumbhavinipatini, Avarna, Varnarahita, Trivarna, Jivasambhava,

Anantavarna.

 

(74) Ananyastha, Shankari, Shantamanasa, Agotra, Gomati, Goptri,

Guhyarupa, Gunottara, Go, Gih.

 

(75) Govyapriya, Gouni, Ganeshvaranamaskrita, Satyabhama,

Satyasandha, Trisandhya, Sandhivarjita, Sarvvavadashraya, Samkhya,

Samkhyayogasamudbhava.

 

(76) Asamkhyeya, Aprameyakhya, Shunya, Suddakulodbhava,

Vindunadasamutpatti, Shambhuvasa, Shashiprabha, Pishanga,

Bhedarahita, Manojna.

 

(77) Madhusudani, Mahashri, Shrisamutapatti, Tamohparepratishthita,

Tritattvamata, Trividha, Susukshmapadasamshraya, Shantyatita,

Malatita, Nirvikara.

 

(78) Nirashraya, Shivakhya, Chittanilaya, Kashyapi,

Shivajnanasvarupini, Daityadanavanirmukhi, Kalakarnika, Shastrayoni,

Kriyamurti, Chatruvargapradarshika.

 

(79) Narayani, Narodbhuti, Koumudi, Lingadharini, Karmuki, Kalita,

Bhava, Paravaravibhutida, Vadava, Pararddhajatamahima.

 

(80) Vamalochana, Subhadra, Devaki, Sita, Manasvini,

Vedavedangaparaga, Manyumata, Mahamanyusamundbhava, Amanyu,

Amritasvada.

 

(81) Puruhuta, Purushtuta, Ashouchya, Bhinnavishaya,

Hiranyarajatapriya, Hiranyarajani, Haimi, Hemabharanabhushita,

Vibhrajamana, Durjneya.

 

(82) Jyotishtomafalaprada, Mahnidrasamudbhyuti, Anidra, Satyadevata,

Dirgha, Kakudmini, Hridya, Shantida, Shantivarddhini,

Lakshyadishaktijanani.

 

(83) Shaktichakrapravartika, Trishaktijanani, Janya,

Shadurmiparivarjita, Sudhama, Karmakarani, Yugantadahanatmika,

Sankarshini, Jagaddhatri, Kamayoni.

 

(84) Kiritini, Aindri, Trailokyanamita, Vaishnavi, Parameshvari,

Pradyumnadayita, Datri, Yugmadrishti, Trilochana, Madotkata.

 

(85) Hamsagati, Prachanda, Chandavikrama, Vrishavesha, Vishyanmatra,

Vindhyaparvatavasini, Himavanmerunilaya, Kailasagirivasini,

Chanurahantritanaya, Nitijna.

 

(86) Kamarupini, Vedavedya, Vratasnata, Brahmashailanivasini,

Virabhadrapraja, Vira, Siddha, Mahakamasamudbhava,

Vidyanadharanirakriti.

 

(87) Apyayani, Haranti, Pavani, Poshani, Kala, Matrika,

Manmathodbhuta, Varija, Vahanapriya, Sudha.

 

(88) Karishini, Vani, Vinavadanatatpara, Sevita, Sevika, Sevya,

Garudatmati, Arundhati, Hiranyakshi.

 

(89) Mrigakshi, Manadayini, Vasuprada, Vasumati, Vasudhara,

Vasundhara, Dharadhara, Vararoha, Characharasahsrada, Shrifala.

 

(90) Shrimati, Shrisha, Shrinivasa, Shivapriya, Shridhari, Shrikari,

Kalya, Shridhararddhasharirini, Anantadrishti, Akshudra.

 

(91) Dhatrisha, Dhanadapriya, Daityasamuhaniyantri, Simhika,

Simhavahana, Suvarchala, Sushroni, Sukirti, Chhinnasamshaya, Rasajna.

 

(92) Rasada, Rama, Lelihana, Amritasrava, Nityodita, Svayamjyotih,

Utsuka, Mritajivani, Vajratunda, Vajrajihva.

 

(93) Mangalya, Mangala, Mala, Nirmala, Malaharini, Gandharvi, Garudi,

Chandri, Kambalashvatarapriya, Soudamini.

 

(94) Janananda, Bhrikutikutilanana, Karnikarakara, Kakshya,

Kamsapranapaharini, Yugandhara, Yugavarta, Trisandhya,

Harshavardhini, Pratyakshadevata.

 

(95) Divya, Divyagandhathivasana, Shakrasanagata, Shakri, Sadhya,

Charusharasana, Ishta, Vishishta, Shishteshta,

Shishtashishtaprapujita.

 

(96) Shatarupa, Shatavarta, Vinata, Surabhi, Sura, Surendramata,

Sudyumna, Sushumna, Suryasamsthita, Samiksha.

 

(97) Satpratishtha, Nivritti, Jnanaparaga, Dharmashastrarthakushala,

Dharmajna, Dharmavahana, Dharmadharmavinirmatri,

Dharmikamangalaprada, Dharmamayi, Dharmashakti.

 

(98) Vidharma, Vishvadharmini, Dharmantara, Dharmamayi, Dharmapurva,

Dhanavaha, Dharmopadeshtri, Dharmaksha, Dharmagamya, Dharadhara.

 

(100) Mahadevaikasakshini, Sadashiva, Vishaynmurti, Vedamurti,

Amurtika, Parameshvari, Shobha, Vishala, Prasannavadana, Hrishtatma.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...