Jump to content
IndiaDivine.org
Sign in to follow this  
Guest guest

Narayana Kavacham

Rate this topic

Recommended Posts

Guest guest

Dear All,

 

Pranam to all the divine devotees of Narayana…..

 

I am just another devotee like you and would like to spread the word of Krishna.

The Supreme Divine power, Lord Vishnu/ Krishna/ Guruvayurappan has brought light

into all of our lives in some way or the other (rather MANY ways). Today, as I

was going thru the other posts by members of this group, this thought came

across my mind. I am not talking about anything new, but just sharing my bit of

information and duty that I have been assigned – to spread His Wisdom, His Word.

I am here talking about Narayana Kavacham. I was told about Narayana Kavacham by

my mother. I decided to read more about it and googled it. That is when i came

across some articles and thought I should be sharing this with as many people as

possible...

 

 

Please read through.

 

The Narayan Kavach appears in the sixth 'skandh' of the eighth 'adhyaaya' verses

36-46 in the

Shrimad Bhaagvad. The Narayan Kavach was taught by Vishvaroopa to Lord Indra.

 

Narayan Kavach literally means the armor of Lord Narayan. An armor protects one

from blows and adversities. That is exactly what this prayer is meant to do. It

is a fascinating prayer as you will learn if you, at least will read the

translation that is rendered. All the possible situations, times, circumstances

are covered. The more ambitious ones could recite it every day for themselves

or/and their loved ones. It is believed to be very powerful. I would recommend

that the 'less ambitious ones' recite or learn the last 4 lines.

 

From 'Vidikshu dikshu…….samast tejaha'

 

Before commencing the recital, chant 'Om Namo Naraayanaya' or 'Om Namo Bhagvadey

Vaasudey Vaaya ('ey' pronounced as Whey) or your favourite mantra 12 times.

'Sound' started with the chanting of Om. The entire SamVeda was transferred

through the notes

of the 'sargam' Music commenced with the recitation of Mantras and Shlokas.

There is Spiritual strength in it. (One must remember that this prayer was

granted for Victory in the battlefield. Hence it asks for destruction of

enemies, I would prefer to pray for the destruction of enmity rather than the

enemies, Shakun)

 

Following is the original in Sanskrit:

Om Hareer vida-dhyaan mama sarva rakshaam

Nyastaangni padmah patgendra prishtey

Daraari charmaasi gadeshu chaapo

Paashaan dadhaanoshta gunoshta vaahu

Jaleshu maam rakshatu matsya murtir

Yaado ganebhyo varunasya paashaat

Sthaleshu maaya vatu vaamano vyaat

Trivikramaha khevatu vishwaroopaha

Durgeshu atavyaaji mukhaadishu Prabhu

Paayaan Nrasimho asurayoothpaarih

Vimunchato yasya mahaat haasam

Disho vinedur nyapatanshcha garbhaah

Rakshatvasao Maadhvani yagnakalpah

Svadanshtrayo nneet dhavo varaaha

Ramo adrikuteshu atha vipravaase

Sa Laxmano avyaad Bharataagrajo smaan

Maam ugra dharmaad akhilaat pramaadaat

Naaraayanah paatu narashcha haasaat

Dattastu ayogaat atha yognaatha

Paayaad Gunesha Kapilaha karmabandhaat

Sanat Kumaro avatu kaamdevaad

Haya sheershaa maam pathi devahelnaat

Devarishi varyaha purushaarcha naantaraat

Koormo Hareer maam niryaa dasheshaat

Dhanvantarir Bhagwan paatu apathyaad

Dwandwaad bhayaad Rishabho nirjitaatmaa

Yagnashcha lokaa davtaad janaantaad

Balo ganaat krodha vashaa daheendraha

Dvaipaayano Bhagwaan aprabodhaad

Budhastu Paakhand Ganaat Pramaadaat

Kalkih kaley kaalmalaat prapaatu dharmaa-vanaayo rukrutaa vataaraha

Maam Keshavo gadayaa praata ravyaad

Govind aasangava Maatra venu

Naraayanah praahna udaatta Shaktir madhyam diney Vishnu ravindra paanihi

Devo aparaahney madhuhogra dhanvaa

Saayam tridhaama vatu Madhavo maam

Doshey Rishikesha utaardha raatrey

Nisheetha eko avatu Padmanaabhah

Shreevatsa dhaama para-raatra Eeshah

Pratyoosha Eesho asidharo Janaardanaha

Daamodaro avyaada nu sandhyam prabhatey

Vishweshwaro Bhagwan kaalmurtih

Chakram Yugaantaanal tigmanemi

Bhramat samantaad Bhagavat prayuktam

Dandhagdhee dandagdhya arisainya maashu

Kaksham yathaa vaata sakho hutaashah

Gadey shani sparshan visphulindey

Nishpindee nishpindhya ajita priyaasi

Kooshmanda vainaayaka yaksha raksho

Bhoota grahaam schoornaya schoornaya reen

Tvam yaatu dhaana pramatha preta maatru

Pishaacha vipra graha ghora drishteen

Darendra vidraavaya Krishna poorito

Bheema svanorarer rdyaani kampayan

Tvam tigmadhaara Sivaraari sainya

Meesha prayukto mama chhindi chhindi

Chakshoom shi charman chhat chandra chhaadaya

Dwishaam aghonaam hara paapa chakshushaam

Yanno bhayam grahebhyo bhoot

Ketubhyo nrubhya eva cha

Sareesru pebhyo damshthrubhyo bhootebhyo hobhya eva va

Sarvaani etaani Bhagwan naam roopaastra keertanaat

prayaantu sankshayam sadyo ye naha shreyah prateepaka

Garudo Bhagwaan stotra stobha rachhando mayaha prabhuh

Rakshatva shesha kruchhebhyo vishwaksenaha svanaamabhi

Sarvaa padbhyo Hareer naama roopa yaanaayu dhaani naha

Budhi indriya manah praanaan

Paantu paarshad Bhooshanaaha

Yathaa hi Bhagwaaneva vastutaha sadasachayat

Satyenaa nena naha sarve yaantu naashamupadra vaaha

Yathei kaatmya nubhaavaanaam vikalpa rahitaha svayam

Bhooshnaa yudha lingaakhyaa dhatey shakteeh svamaayaya

Teneiva satyamaanena sarvagyo Bhagwan Hareeh

Paatu sarvai svaroopairna sadaa sarvatra sarvagaha

Vidikshu dikshu urdhwa madhaha samantaad

Antar baahir Bhagwaan Narasimhaha

Prahaapayan loka bhayan svanena

Svatejasaa grasta samasta tejaaha

 

Translation

 

May the Lord Hari protect you from all sides.

Shree Hari has placed His 'Charan Kamal' (Lotus feet)

On the back of Shree Garuda (The vehicle of Lord Vishnu)

All the 8 'Siddhis' (Miraculous Powers) serve Him..

On His 8 hands, He Holds 8 weapons.

(Shankh, Chakra, Dhaal, Talvaar, Gada, Baan, Dhanush and Paash)

May the Lord protect me in the water as Matsya-Murtir (The Fish Incarnation of

Lord Vishnu) from

all the Water Creatures.

May the Lord protect me from the Fury of Typhoons.

On the Earth, may the Lord Vaaman (Incarnation of Lord Vishnu) protect me.

Lord Trivikrama should protect me in the sky.

May Lord Narasimha (The half-Man and Half-Lion Incarnation of Lord Vishnu) by

whose

Mighty roar, all the four directions shook, and pregnant demonesses lost their

children in their

wombs, protect me in forts, jungles, battlefields and dangerous places.

May Varaaha (The Boar Incarnation of Lord Vishnu) who saved the earth with the

help of

His tusk, and who symbolises 'Yagna' (Sacrifice, effort) protect me when I am

going my way.

May Parshurama (The Incarnation of Lord Vishnu who cleansed the earth of power

hungry

corrupt warriors), protect me on mountain-peaks.

May Sri Laxman, together with Sri Bharat's elder brother Shri Ram, protect me

whenever I travel.

May the Lord Narayan protect me from wrong thoughts, deeds (whenever I may act

against 'Dharma', my duties)

May the 'Rishi Shreshta' protect me from (the disease of ) the Human ego.

Lord Dattatreya! Please protect me from the obstacles that one generally

encounters when one goes to

pray, or for Spiritual gatherings.

May the Lord Kapil protect me from the bondage of karmas.

May Sanat Kumara protect me from the God of Passion.

May HayaSheersha, protect me from the offense of not paying obeisance to the

Dev Murtis (Temples) that one encounters on the way.

May the Dev-Rishi Naarad protect me from ('Seva-Apraadh) My shortcomings in

service (to the Celestial Beings).

May the Tortoise Avtaar of the Lord protect me from all kinds of health

problems.

May the Lord Dhanvantari protect me from unhealthy food items.

May RishabhDev protect me from 'dualities' (ie. Joy, sorrow, pleasure, pain,

Like, Dislike etc)

May Yagna Bhagwan (The Lord Of Yagna or Sacrifices) protect me from social

stigmas.

May Lord Sheshya (Snake) protect me from all kinds of snakes of anger.

May Ved- Vyaasji protect me from ignorance.

May Lord Buddha protect me from hypocrisy and laziness.

May Lord Kalki protect me from all the evil prevalent in Kaliyuga.

May Lord Keshav protect me in the morning with His 'Gada' (weapon)

May Lord Govind protect me with His flute after dawn.

Before noon may Lord Narayana protect me with His strength.

At noon, may Lord Vishnu protect me with His Sudarshan Chakra (weapon)

During the afternoon, may Lord Madhusudan protect me with His Mighty 'Dhanush'

(weapon, Bow)

May Tri-Murti-Dhaari protect me during the evening.

After sunset may Lord Rishikesh protect me.

At midnight I seek protection from Bhagwan Padmanaabha.

After midnight may Shree Hari protect me.

At Dawn may Bhagwan Janaardan, who holds the sword protect me.

Before Sunrise may Shree Damodara protect me.

And may Bhagwan Vishweshwara also protect me.

O Sudarshan (weapon of the Lord) You appear like a wheel of a chariot.

Your edges are sharp like a devastating fire.

By instructions from Your Lord, you move on all sides

Just like fire, with the help of the wind, burns dry grass,

Similarly you destroy the army of my enemies (enmity).

O Gada! (weapon) the sparks that emanate from you, are unbearable to the touch.

You are the beloved of Lord Ajit (Invincible)

Hence you destroy the evil spirits as well as my enemies (enmity).

O Shankha! (Conch) May my enemies (and evil tendencies) get frightened, when

they hear your

sound as Lord Krishna blows upon you.

Make their hearts tremble and cause the demons and evil spirits to flee.

O Mighty Talvaar (Sword) of the Lord whose edge is so sharp.

You destroy my enemies (enmity)

O Great Dhaal of the Lord, which is adorned with countless moons,

You forever close the eyes of my sinful enemies (evil, enmity)

May all those (that) be destroyed, who (which is, an) are an obstacle to my well

being.

May all my enemies (enmity) be destroyed by the strength of my chanting and

prayers.

May the Lord's name, form, vehicle and helpers protect our intellect, mind,

breath and senses.

God is in reality the 'Action' and the 'Reason for all Creation'

By the Strength of the above Truth, may all my obstacles cease to exist.

Those who have realised 'Brahma' or become Enlightened, have realised that the

Lord is without form.

Yet by the Power of the Lord's 'Maya' it is true, that the Lord does assume an

appearance, and owns (acquires)

Jewels, Weapons, Attributes.

That is why, may the Omni- Present God Shree Hari always protect me with His

Form.

May the Lord NaraSimha ( The Incarnation of Lord Vishnu, Half Lion, Half Man) ,

Whose Mighty Roar, makes

flee the fear of everyone, and by whose effulgence, (enemy's) brightness is

devoured, May He always protect me.

 

 

As I dont remember the source of this information, I'm unable to put that out in

this forum. I also have pdf file of Narayana Kavacham in Malayalam and Sankrit.

Some of you might find it difficult to recite this with the right pronunciation

and to help them, there is an audio file of the same. Please do let me so that I

shall upload it.

 

If there is any mistake in the information published, kindly pardon me.

 

Om Namo Narayanaya

Om Guruvayurappa Sharanam….

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest guest

hey

 

Thank you so much for this input. anything to increase our bhakti towards the

lord.

i am glad you have given in depth details about this prayer.

you will not beleive i earn too much enemies. dont get me wrong. i guess it is

just my face.

i am not a fighter and let go many things.

last year I had wonderful job and i was so happy there. but they hired one lady

who it looks developed intense dislike towards me.

i was nnot aware of anything that was going back. slowly she turned the other

ladies against me. perhaps what she told me about them she told them about me(

all lies)

which i found out only the last day.

i was also warned by one tarot Reader who seeked me specially in one store to

say, god will help me , i am in trouble andsome is setting me up. i was so

scared of her i ran from that store.

few months later i found out what she said was right.

 

the enemity grew to such an extent i had to quit.

 

i wish i had learnt this payer earlier , it would have given so much peace

,Mentally i suffered for so many months . i will learn this prayer and try to

say it.

 

if you can upload the audio version it will be great. we can be sure we are

prouncing the words correctly.

 

thank you so so much. you made my day

 

Sumans.

guruvayur , jinu_4 <no_reply wrote:

>

> Dear All,

>

> Pranam to all the divine devotees of Narayana…..

>

> I am just another devotee like you and would like to spread the word of

Krishna. The Supreme Divine power, Lord Vishnu/ Krishna/ Guruvayurappan has

brought light into all of our lives in some way or the other (rather MANY ways).

Today, as I was going thru the other posts by members of this group, this

thought came across my mind. I am not talking about anything new, but just

sharing my bit of information and duty that I have been assigned – to spread His

Wisdom, His Word. I am here talking about Narayana Kavacham. I was told about

Narayana Kavacham by my mother. I decided to read more about it and googled it.

That is when i came across some articles and thought I should be sharing this

with as many people as possible...

>

>

> Please read through.

>

> The Narayan Kavach appears in the sixth 'skandh' of the eighth 'adhyaaya'

verses 36-46 in the

> Shrimad Bhaagvad. The Narayan Kavach was taught by Vishvaroopa to Lord Indra.

>

> Narayan Kavach literally means the armor of Lord Narayan. An armor protects

one from blows and adversities. That is exactly what this prayer is meant to do.

It is a fascinating prayer as you will learn if you, at least will read the

translation that is rendered. All the possible situations, times, circumstances

are covered. The more ambitious ones could recite it every day for themselves

or/and their loved ones. It is believed to be very powerful. I would recommend

that the 'less ambitious ones' recite or learn the last 4 lines.

>

> From 'Vidikshu dikshu…….samast tejaha'

>

> Before commencing the recital, chant 'Om Namo Naraayanaya' or 'Om Namo

Bhagvadey Vaasudey Vaaya ('ey' pronounced as Whey) or your favourite mantra 12

times.

> 'Sound' started with the chanting of Om. The entire SamVeda was transferred

through the notes

> of the 'sargam' Music commenced with the recitation of Mantras and Shlokas.

There is Spiritual strength in it. (One must remember that this prayer was

granted for Victory in the battlefield. Hence it asks for destruction of

enemies, I would prefer to pray for the destruction of enmity rather than the

enemies, Shakun)

>

> Following is the original in Sanskrit:

> Om Hareer vida-dhyaan mama sarva rakshaam

> Nyastaangni padmah patgendra prishtey

> Daraari charmaasi gadeshu chaapo

> Paashaan dadhaanoshta gunoshta vaahu

> Jaleshu maam rakshatu matsya murtir

> Yaado ganebhyo varunasya paashaat

> Sthaleshu maaya vatu vaamano vyaat

> Trivikramaha khevatu vishwaroopaha

> Durgeshu atavyaaji mukhaadishu Prabhu

> Paayaan Nrasimho asurayoothpaarih

> Vimunchato yasya mahaat haasam

> Disho vinedur nyapatanshcha garbhaah

> Rakshatvasao Maadhvani yagnakalpah

> Svadanshtrayo nneet dhavo varaaha

> Ramo adrikuteshu atha vipravaase

> Sa Laxmano avyaad Bharataagrajo smaan

> Maam ugra dharmaad akhilaat pramaadaat

> Naaraayanah paatu narashcha haasaat

> Dattastu ayogaat atha yognaatha

> Paayaad Gunesha Kapilaha karmabandhaat

> Sanat Kumaro avatu kaamdevaad

> Haya sheershaa maam pathi devahelnaat

> Devarishi varyaha purushaarcha naantaraat

> Koormo Hareer maam niryaa dasheshaat

> Dhanvantarir Bhagwan paatu apathyaad

> Dwandwaad bhayaad Rishabho nirjitaatmaa

> Yagnashcha lokaa davtaad janaantaad

> Balo ganaat krodha vashaa daheendraha

> Dvaipaayano Bhagwaan aprabodhaad

> Budhastu Paakhand Ganaat Pramaadaat

> Kalkih kaley kaalmalaat prapaatu dharmaa-vanaayo rukrutaa vataaraha

> Maam Keshavo gadayaa praata ravyaad

> Govind aasangava Maatra venu

> Naraayanah praahna udaatta Shaktir madhyam diney Vishnu ravindra paanihi

> Devo aparaahney madhuhogra dhanvaa

> Saayam tridhaama vatu Madhavo maam

> Doshey Rishikesha utaardha raatrey

> Nisheetha eko avatu Padmanaabhah

> Shreevatsa dhaama para-raatra Eeshah

> Pratyoosha Eesho asidharo Janaardanaha

> Daamodaro avyaada nu sandhyam prabhatey

> Vishweshwaro Bhagwan kaalmurtih

> Chakram Yugaantaanal tigmanemi

> Bhramat samantaad Bhagavat prayuktam

> Dandhagdhee dandagdhya arisainya maashu

> Kaksham yathaa vaata sakho hutaashah

> Gadey shani sparshan visphulindey

> Nishpindee nishpindhya ajita priyaasi

> Kooshmanda vainaayaka yaksha raksho

> Bhoota grahaam schoornaya schoornaya reen

> Tvam yaatu dhaana pramatha preta maatru

> Pishaacha vipra graha ghora drishteen

> Darendra vidraavaya Krishna poorito

> Bheema svanorarer rdyaani kampayan

> Tvam tigmadhaara Sivaraari sainya

> Meesha prayukto mama chhindi chhindi

> Chakshoom shi charman chhat chandra chhaadaya

> Dwishaam aghonaam hara paapa chakshushaam

> Yanno bhayam grahebhyo bhoot

> Ketubhyo nrubhya eva cha

> Sareesru pebhyo damshthrubhyo bhootebhyo hobhya eva va

> Sarvaani etaani Bhagwan naam roopaastra keertanaat

> prayaantu sankshayam sadyo ye naha shreyah prateepaka

> Garudo Bhagwaan stotra stobha rachhando mayaha prabhuh

> Rakshatva shesha kruchhebhyo vishwaksenaha svanaamabhi

> Sarvaa padbhyo Hareer naama roopa yaanaayu dhaani naha

> Budhi indriya manah praanaan

> Paantu paarshad Bhooshanaaha

> Yathaa hi Bhagwaaneva vastutaha sadasachayat

> Satyenaa nena naha sarve yaantu naashamupadra vaaha

> Yathei kaatmya nubhaavaanaam vikalpa rahitaha svayam

> Bhooshnaa yudha lingaakhyaa dhatey shakteeh svamaayaya

> Teneiva satyamaanena sarvagyo Bhagwan Hareeh

> Paatu sarvai svaroopairna sadaa sarvatra sarvagaha

> Vidikshu dikshu urdhwa madhaha samantaad

> Antar baahir Bhagwaan Narasimhaha

> Prahaapayan loka bhayan svanena

> Svatejasaa grasta samasta tejaaha

>

> Translation

>

> May the Lord Hari protect you from all sides.

> Shree Hari has placed His 'Charan Kamal' (Lotus feet)

> On the back of Shree Garuda (The vehicle of Lord Vishnu)

> All the 8 'Siddhis' (Miraculous Powers) serve Him..

> On His 8 hands, He Holds 8 weapons.

> (Shankh, Chakra, Dhaal, Talvaar, Gada, Baan, Dhanush and Paash)

> May the Lord protect me in the water as Matsya-Murtir (The Fish Incarnation of

Lord Vishnu) from

> all the Water Creatures.

> May the Lord protect me from the Fury of Typhoons.

> On the Earth, may the Lord Vaaman (Incarnation of Lord Vishnu) protect me.

> Lord Trivikrama should protect me in the sky.

> May Lord Narasimha (The half-Man and Half-Lion Incarnation of Lord Vishnu) by

whose

> Mighty roar, all the four directions shook, and pregnant demonesses lost their

children in their

> wombs, protect me in forts, jungles, battlefields and dangerous places.

> May Varaaha (The Boar Incarnation of Lord Vishnu) who saved the earth with the

help of

> His tusk, and who symbolises 'Yagna' (Sacrifice, effort) protect me when I am

going my way.

> May Parshurama (The Incarnation of Lord Vishnu who cleansed the earth of power

hungry

> corrupt warriors), protect me on mountain-peaks.

> May Sri Laxman, together with Sri Bharat's elder brother Shri Ram, protect me

whenever I travel.

> May the Lord Narayan protect me from wrong thoughts, deeds (whenever I may act

against 'Dharma', my duties)

> May the 'Rishi Shreshta' protect me from (the disease of ) the Human ego.

> Lord Dattatreya! Please protect me from the obstacles that one generally

encounters when one goes to

> pray, or for Spiritual gatherings.

> May the Lord Kapil protect me from the bondage of karmas.

> May Sanat Kumara protect me from the God of Passion.

> May HayaSheersha, protect me from the offense of not paying obeisance to the

> Dev Murtis (Temples) that one encounters on the way.

> May the Dev-Rishi Naarad protect me from ('Seva-Apraadh) My shortcomings in

service (to the Celestial Beings).

> May the Tortoise Avtaar of the Lord protect me from all kinds of health

problems.

> May the Lord Dhanvantari protect me from unhealthy food items.

> May RishabhDev protect me from 'dualities' (ie. Joy, sorrow, pleasure, pain,

Like, Dislike etc)

> May Yagna Bhagwan (The Lord Of Yagna or Sacrifices) protect me from social

stigmas.

> May Lord Sheshya (Snake) protect me from all kinds of snakes of anger.

> May Ved- Vyaasji protect me from ignorance.

> May Lord Buddha protect me from hypocrisy and laziness.

> May Lord Kalki protect me from all the evil prevalent in Kaliyuga.

> May Lord Keshav protect me in the morning with His 'Gada' (weapon)

> May Lord Govind protect me with His flute after dawn.

> Before noon may Lord Narayana protect me with His strength.

> At noon, may Lord Vishnu protect me with His Sudarshan Chakra (weapon)

> During the afternoon, may Lord Madhusudan protect me with His Mighty 'Dhanush'

(weapon, Bow)

> May Tri-Murti-Dhaari protect me during the evening.

> After sunset may Lord Rishikesh protect me.

> At midnight I seek protection from Bhagwan Padmanaabha.

> After midnight may Shree Hari protect me.

> At Dawn may Bhagwan Janaardan, who holds the sword protect me.

> Before Sunrise may Shree Damodara protect me.

> And may Bhagwan Vishweshwara also protect me.

> O Sudarshan (weapon of the Lord) You appear like a wheel of a chariot.

> Your edges are sharp like a devastating fire.

> By instructions from Your Lord, you move on all sides

> Just like fire, with the help of the wind, burns dry grass,

> Similarly you destroy the army of my enemies (enmity).

> O Gada! (weapon) the sparks that emanate from you, are unbearable to the

touch.

> You are the beloved of Lord Ajit (Invincible)

> Hence you destroy the evil spirits as well as my enemies (enmity).

> O Shankha! (Conch) May my enemies (and evil tendencies) get frightened, when

they hear your

> sound as Lord Krishna blows upon you.

> Make their hearts tremble and cause the demons and evil spirits to flee.

> O Mighty Talvaar (Sword) of the Lord whose edge is so sharp.

> You destroy my enemies (enmity)

> O Great Dhaal of the Lord, which is adorned with countless moons,

> You forever close the eyes of my sinful enemies (evil, enmity)

> May all those (that) be destroyed, who (which is, an) are an obstacle to my

well being.

> May all my enemies (enmity) be destroyed by the strength of my chanting and

prayers.

> May the Lord's name, form, vehicle and helpers protect our intellect, mind,

breath and senses.

> God is in reality the 'Action' and the 'Reason for all Creation'

> By the Strength of the above Truth, may all my obstacles cease to exist.

> Those who have realised 'Brahma' or become Enlightened, have realised that the

Lord is without form.

> Yet by the Power of the Lord's 'Maya' it is true, that the Lord does assume an

appearance, and owns (acquires)

> Jewels, Weapons, Attributes.

> That is why, may the Omni- Present God Shree Hari always protect me with His

Form.

> May the Lord NaraSimha ( The Incarnation of Lord Vishnu, Half Lion, Half Man)

, Whose Mighty Roar, makes

> flee the fear of everyone, and by whose effulgence, (enemy's) brightness is

devoured, May He always protect me.

>

>

> As I dont remember the source of this information, I'm unable to put that out

in this forum. I also have pdf file of Narayana Kavacham in Malayalam and

Sankrit. Some of you might find it difficult to recite this with the right

pronunciation and to help them, there is an audio file of the same. Please do

let me so that I shall upload it.

>

> If there is any mistake in the information published, kindly pardon me.

>

> Om Namo Narayanaya

> Om Guruvayurappa Sharanam….

>

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest guest

Om Namo Narayanaya.

 

Many Thanks for this post. If you can post the audio link too that would be nice. You can send it as an attachment or upload the audio link to guruvayur/links

Regards,

 

Veena.

--- On Tue, 4/6/10, jinu_4 <no_reply > wrote:

jinu_4 <no_reply >[Guruvayur] Narayana Kavachamguruvayur Date: Tuesday, April 6, 2010, 1:34 AM

Dear All,Pranam to all the divine devotees of Narayana…..I am just another devotee like you and would like to spread the word of Krishna. The Supreme Divine power, Lord Vishnu/ Krishna/ Guruvayurappan has brought light into all of our lives in some way or the other (rather MANY ways). Today, as I was going thru the other posts by members of this group, this thought came across my mind. I am not talking about anything new, but just sharing my bit of information and duty that I have been assigned – to spread His Wisdom, His Word. I am here talking about Narayana Kavacham. I was told about Narayana Kavacham by my mother. I decided to read more about it and googled it. That is when i came across some articles and thought I should be sharing this with as many people as possible...Please read through.The Narayan Kavach appears in the sixth 'skandh' of the eighth 'adhyaaya' verses 36-46 in theShrimad Bhaagvad. The

Narayan Kavach was taught by Vishvaroopa to Lord Indra.Narayan Kavach literally means the armor of Lord Narayan. An armor protects one from blows and adversities. That is exactly what this prayer is meant to do. It is a fascinating prayer as you will learn if you, at least will read the translation that is rendered. All the possible situations, times, circumstances are covered. The more ambitious ones could recite it every day for themselves or/and their loved ones. It is believed to be very powerful. I would recommend that the 'less ambitious ones' recite or learn the last 4 lines. From 'Vidikshu dikshu…….samast tejaha'Before commencing the recital, chant 'Om Namo Naraayanaya' or 'Om Namo Bhagvadey Vaasudey Vaaya ('ey' pronounced as Whey) or your favourite mantra 12 times.'Sound' started with the chanting of Om. The entire SamVeda was transferred through the notes of the 'sargam' Music commenced with the recitation

of Mantras and Shlokas. There is Spiritual strength in it. (One must remember that this prayer was granted for Victory in the battlefield. Hence it asks for destruction of enemies, I would prefer to pray for the destruction of enmity rather than the enemies, Shakun)Following is the original in Sanskrit:Om Hareer vida-dhyaan mama sarva rakshaamNyastaangni padmah patgendra prishteyDaraari charmaasi gadeshu chaapoPaashaan dadhaanoshta gunoshta vaahuJaleshu maam rakshatu matsya murtirYaado ganebhyo varunasya paashaatSthaleshu maaya vatu vaamano vyaatTrivikramaha khevatu vishwaroopahaDurgeshu atavyaaji mukhaadishu PrabhuPaayaan Nrasimho asurayoothpaarihVimunchato yasya mahaat haasamDisho vinedur nyapatanshcha garbhaahRakshatvasao Maadhvani yagnakalpahSvadanshtrayo nneet dhavo varaahaRamo adrikuteshu atha vipravaaseSa Laxmano avyaad Bharataagrajo smaanMaam ugra dharmaad akhilaat

pramaadaatNaaraayanah paatu narashcha haasaatDattastu ayogaat atha yognaathaPaayaad Gunesha Kapilaha karmabandhaatSanat Kumaro avatu kaamdevaadHaya sheershaa maam pathi devahelnaatDevarishi varyaha purushaarcha naantaraatKoormo Hareer maam niryaa dasheshaatDhanvantarir Bhagwan paatu apathyaadDwandwaad bhayaad Rishabho nirjitaatmaaYagnashcha lokaa davtaad janaantaadBalo ganaat krodha vashaa daheendrahaDvaipaayano Bhagwaan aprabodhaadBudhastu Paakhand Ganaat PramaadaatKalkih kaley kaalmalaat prapaatu dharmaa-vanaayo rukrutaa vataarahaMaam Keshavo gadayaa praata ravyaadGovind aasangava Maatra venuNaraayanah praahna udaatta Shaktir madhyam diney Vishnu ravindra paanihiDevo aparaahney madhuhogra dhanvaaSaayam tridhaama vatu Madhavo maamDoshey Rishikesha utaardha raatreyNisheetha eko avatu PadmanaabhahShreevatsa dhaama para-raatra EeshahPratyoosha Eesho asidharo

JanaardanahaDaamodaro avyaada nu sandhyam prabhateyVishweshwaro Bhagwan kaalmurtihChakram Yugaantaanal tigmanemiBhramat samantaad Bhagavat prayuktamDandhagdhee dandagdhya arisainya maashuKaksham yathaa vaata sakho hutaashahGadey shani sparshan visphulindeyNishpindee nishpindhya ajita priyaasiKooshmanda vainaayaka yaksha rakshoBhoota grahaam schoornaya schoornaya reenTvam yaatu dhaana pramatha preta maatruPishaacha vipra graha ghora drishteenDarendra vidraavaya Krishna pooritoBheema svanorarer rdyaani kampayanTvam tigmadhaara Sivaraari sainyaMeesha prayukto mama chhindi chhindiChakshoom shi charman chhat chandra chhaadayaDwishaam aghonaam hara paapa chakshushaamYanno bhayam grahebhyo bhootKetubhyo nrubhya eva chaSareesru pebhyo damshthrubhyo bhootebhyo hobhya eva vaSarvaani etaani Bhagwan naam roopaastra keertanaatprayaantu sankshayam sadyo ye naha shreyah

prateepakaGarudo Bhagwaan stotra stobha rachhando mayaha prabhuhRakshatva shesha kruchhebhyo vishwaksenaha svanaamabhiSarvaa padbhyo Hareer naama roopa yaanaayu dhaani nahaBudhi indriya manah praanaanPaantu paarshad BhooshanaahaYathaa hi Bhagwaaneva vastutaha sadasachayatSatyenaa nena naha sarve yaantu naashamupadra vaahaYathei kaatmya nubhaavaanaam vikalpa rahitaha svayamBhooshnaa yudha lingaakhyaa dhatey shakteeh svamaayayaTeneiva satyamaanena sarvagyo Bhagwan HareehPaatu sarvai svaroopairna sadaa sarvatra sarvagahaVidikshu dikshu urdhwa madhaha samantaadAntar baahir Bhagwaan NarasimhahaPrahaapayan loka bhayan svanenaSvatejasaa grasta samasta tejaahaTranslationMay the Lord Hari protect you from all sides.Shree Hari has placed His 'Charan Kamal' (Lotus feet)On the back of Shree Garuda (The vehicle of Lord Vishnu)All the 8 'Siddhis' (Miraculous Powers) serve

Him..On His 8 hands, He Holds 8 weapons.(Shankh, Chakra, Dhaal, Talvaar, Gada, Baan, Dhanush and Paash)May the Lord protect me in the water as Matsya-Murtir (The Fish Incarnation of Lord Vishnu) from all the Water Creatures.May the Lord protect me from the Fury of Typhoons.On the Earth, may the Lord Vaaman (Incarnation of Lord Vishnu) protect me.Lord Trivikrama should protect me in the sky.May Lord Narasimha (The half-Man and Half-Lion Incarnation of Lord Vishnu) by whoseMighty roar, all the four directions shook, and pregnant demonesses lost their children in theirwombs, protect me in forts, jungles, battlefields and dangerous places.May Varaaha (The Boar Incarnation of Lord Vishnu) who saved the earth with the help of His tusk, and who symbolises 'Yagna' (Sacrifice, effort) protect me when I am going my way.May Parshurama (The Incarnation of Lord Vishnu who cleansed the earth of power hungry

corrupt warriors), protect me on mountain-peaks.May Sri Laxman, together with Sri Bharat's elder brother Shri Ram, protect me whenever I travel.May the Lord Narayan protect me from wrong thoughts, deeds (whenever I may act against 'Dharma', my duties)May the 'Rishi Shreshta' protect me from (the disease of ) the Human ego.Lord Dattatreya! Please protect me from the obstacles that one generally encounters when one goes to pray, or for Spiritual gatherings.May the Lord Kapil protect me from the bondage of karmas.May Sanat Kumara protect me from the God of Passion.May HayaSheersha, protect me from the offense of not paying obeisance to theDev Murtis (Temples) that one encounters on the way.May the Dev-Rishi Naarad protect me from ('Seva-Apraadh) My shortcomings in service (to the Celestial Beings).May the Tortoise Avtaar of the Lord protect me from all kinds of health problems.May the Lord Dhanvantari

protect me from unhealthy food items.May RishabhDev protect me from 'dualities' (ie. Joy, sorrow, pleasure, pain, Like, Dislike etc)May Yagna Bhagwan (The Lord Of Yagna or Sacrifices) protect me from social stigmas.May Lord Sheshya (Snake) protect me from all kinds of snakes of anger.May Ved- Vyaasji protect me from ignorance.May Lord Buddha protect me from hypocrisy and laziness.May Lord Kalki protect me from all the evil prevalent in Kaliyuga.May Lord Keshav protect me in the morning with His 'Gada' (weapon)May Lord Govind protect me with His flute after dawn.Before noon may Lord Narayana protect me with His strength.At noon, may Lord Vishnu protect me with His Sudarshan Chakra (weapon)During the afternoon, may Lord Madhusudan protect me with His Mighty 'Dhanush' (weapon, Bow)May Tri-Murti-Dhaari protect me during the evening.After sunset may Lord Rishikesh protect me.At midnight I seek

protection from Bhagwan Padmanaabha.After midnight may Shree Hari protect me.At Dawn may Bhagwan Janaardan, who holds the sword protect me.Before Sunrise may Shree Damodara protect me.And may Bhagwan Vishweshwara also protect me.O Sudarshan (weapon of the Lord) You appear like a wheel of a chariot.Your edges are sharp like a devastating fire.By instructions from Your Lord, you move on all sidesJust like fire, with the help of the wind, burns dry grass,Similarly you destroy the army of my enemies (enmity).O Gada! (weapon) the sparks that emanate from you, are unbearable to the touch.You are the beloved of Lord Ajit (Invincible)Hence you destroy the evil spirits as well as my enemies (enmity).O Shankha! (Conch) May my enemies (and evil tendencies) get frightened, when they hear your sound as Lord Krishna blows upon you.Make their hearts tremble and cause the demons and evil spirits to flee.O

Mighty Talvaar (Sword) of the Lord whose edge is so sharp.You destroy my enemies (enmity)O Great Dhaal of the Lord, which is adorned with countless moons,You forever close the eyes of my sinful enemies (evil, enmity)May all those (that) be destroyed, who (which is, an) are an obstacle to my well being.May all my enemies (enmity) be destroyed by the strength of my chanting and prayers.May the Lord's name, form, vehicle and helpers protect our intellect, mind, breath and senses.God is in reality the 'Action' and the 'Reason for all Creation'By the Strength of the above Truth, may all my obstacles cease to exist.Those who have realised 'Brahma' or become Enlightened, have realised that the Lord is without form.Yet by the Power of the Lord's 'Maya' it is true, that the Lord does assume an appearance, and owns (acquires) Jewels, Weapons, Attributes.That is why, may the Omni- Present God Shree Hari always

protect me with His Form.May the Lord NaraSimha ( The Incarnation of Lord Vishnu, Half Lion, Half Man) , Whose Mighty Roar, makesflee the fear of everyone, and by whose effulgence, (enemy's) brightness is devoured, May He always protect me.As I dont remember the source of this information, I'm unable to put that out in this forum. I also have pdf file of Narayana Kavacham in Malayalam and Sankrit. Some of you might find it difficult to recite this with the right pronunciation and to help them, there is an audio file of the same. Please do let me so that I shall upload it.If there is any mistake in the information published, kindly pardon me. Om Namo NarayanayaOm Guruvayurappa Sharanam….

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest guest

Radhe Krishna!If you want naraayana Kavacham in Devanagari with transliteration, here it is attached.On Wed, Apr 7, 2010 at 5:47 AM, Veena Nair <veeus18 wrote:

 

 

 

 

 

 

Om Namo Narayanaya.

 

Many Thanks for this post. If you can post the audio link too that would be nice. You can send it as an attachment or upload the audio link to guruvayur/links

 

Regards,

 

Veena.

--- On Tue, 4/6/10, jinu_4 <no_reply > wrote:

jinu_4 <no_reply >[Guruvayur] Narayana Kavachamguruvayur

Tuesday, April 6, 2010, 1:34 AM

 

Dear All,Pranam to all the divine devotees of Narayana…..I am just another devotee like you and would like to spread the word of Krishna. The Supreme Divine power, Lord Vishnu/ Krishna/ Guruvayurappan has brought light into all of our lives in some way or the other (rather MANY ways). Today, as I was going thru the other posts by members of this group, this thought came across my mind. I am not talking about anything new, but just sharing my bit of information and duty that I have been assigned – to spread His Wisdom, His Word. I am here talking about Narayana Kavacham. I was told about Narayana Kavacham by my mother. I decided to read more about it and googled it. That is when i came across some articles and thought I should be sharing this with as many people as possible...

Please read through.The Narayan Kavach appears in the sixth 'skandh' of the eighth 'adhyaaya' verses 36-46 in theShrimad Bhaagvad. The

Narayan Kavach was taught by Vishvaroopa to Lord Indra.Narayan Kavach literally means the armor of Lord Narayan. An armor protects one from blows and adversities. That is exactly what this prayer is meant to do. It is a fascinating prayer as you will learn if you, at least will read the translation that is rendered. All the possible situations, times, circumstances are covered. The more ambitious ones could recite it every day for themselves or/and their loved ones. It is believed to be very powerful. I would recommend that the 'less ambitious ones' recite or learn the last 4 lines.

From 'Vidikshu dikshu…….samast tejaha'Before commencing the recital, chant 'Om Namo Naraayanaya' or 'Om Namo Bhagvadey Vaasudey Vaaya ('ey' pronounced as Whey) or your favourite mantra 12 times.

'Sound' started with the chanting of Om. The entire SamVeda was transferred through the notes of the 'sargam' Music commenced with the recitation

of Mantras and Shlokas. There is Spiritual strength in it. (One must remember that this prayer was granted for Victory in the battlefield. Hence it asks for destruction of enemies, I would prefer to pray for the destruction of enmity rather than the enemies, Shakun)

Following is the original in Sanskrit:Om Hareer vida-dhyaan mama sarva rakshaamNyastaangni padmah patgendra prishteyDaraari charmaasi gadeshu chaapoPaashaan dadhaanoshta gunoshta vaahuJaleshu maam rakshatu matsya murtir

Yaado ganebhyo varunasya paashaatSthaleshu maaya vatu vaamano vyaatTrivikramaha khevatu vishwaroopahaDurgeshu atavyaaji mukhaadishu PrabhuPaayaan Nrasimho asurayoothpaarihVimunchato yasya mahaat haasam

Disho vinedur nyapatanshcha garbhaahRakshatvasao Maadhvani yagnakalpahSvadanshtrayo nneet dhavo varaahaRamo adrikuteshu atha vipravaaseSa Laxmano avyaad Bharataagrajo smaanMaam ugra dharmaad akhilaat

pramaadaatNaaraayanah paatu narashcha haasaatDattastu ayogaat atha yognaathaPaayaad Gunesha Kapilaha karmabandhaatSanat Kumaro avatu kaamdevaadHaya sheershaa maam pathi devahelnaatDevarishi varyaha purushaarcha naantaraat

Koormo Hareer maam niryaa dasheshaatDhanvantarir Bhagwan paatu apathyaadDwandwaad bhayaad Rishabho nirjitaatmaaYagnashcha lokaa davtaad janaantaadBalo ganaat krodha vashaa daheendrahaDvaipaayano Bhagwaan aprabodhaad

Budhastu Paakhand Ganaat PramaadaatKalkih kaley kaalmalaat prapaatu dharmaa-vanaayo rukrutaa vataarahaMaam Keshavo gadayaa praata ravyaadGovind aasangava Maatra venuNaraayanah praahna udaatta Shaktir madhyam diney Vishnu ravindra paanihi

Devo aparaahney madhuhogra dhanvaaSaayam tridhaama vatu Madhavo maamDoshey Rishikesha utaardha raatreyNisheetha eko avatu PadmanaabhahShreevatsa dhaama para-raatra EeshahPratyoosha Eesho asidharo

JanaardanahaDaamodaro avyaada nu sandhyam prabhateyVishweshwaro Bhagwan kaalmurtihChakram Yugaantaanal tigmanemiBhramat samantaad Bhagavat prayuktamDandhagdhee dandagdhya arisainya maashuKaksham yathaa vaata sakho hutaashah

Gadey shani sparshan visphulindeyNishpindee nishpindhya ajita priyaasiKooshmanda vainaayaka yaksha rakshoBhoota grahaam schoornaya schoornaya reenTvam yaatu dhaana pramatha preta maatruPishaacha vipra graha ghora drishteen

Darendra vidraavaya Krishna pooritoBheema svanorarer rdyaani kampayanTvam tigmadhaara Sivaraari sainyaMeesha prayukto mama chhindi chhindiChakshoom shi charman chhat chandra chhaadayaDwishaam aghonaam hara paapa chakshushaam

Yanno bhayam grahebhyo bhootKetubhyo nrubhya eva chaSareesru pebhyo damshthrubhyo bhootebhyo hobhya eva vaSarvaani etaani Bhagwan naam roopaastra keertanaatprayaantu sankshayam sadyo ye naha shreyah

prateepakaGarudo Bhagwaan stotra stobha rachhando mayaha prabhuhRakshatva shesha kruchhebhyo vishwaksenaha svanaamabhiSarvaa padbhyo Hareer naama roopa yaanaayu dhaani nahaBudhi indriya manah praanaan

Paantu paarshad BhooshanaahaYathaa hi Bhagwaaneva vastutaha sadasachayatSatyenaa nena naha sarve yaantu naashamupadra vaahaYathei kaatmya nubhaavaanaam vikalpa rahitaha svayamBhooshnaa yudha lingaakhyaa dhatey shakteeh svamaayaya

Teneiva satyamaanena sarvagyo Bhagwan HareehPaatu sarvai svaroopairna sadaa sarvatra sarvagahaVidikshu dikshu urdhwa madhaha samantaadAntar baahir Bhagwaan NarasimhahaPrahaapayan loka bhayan svanenaSvatejasaa grasta samasta tejaaha

TranslationMay the Lord Hari protect you from all sides.Shree Hari has placed His 'Charan Kamal' (Lotus feet)On the back of Shree Garuda (The vehicle of Lord Vishnu)All the 8 'Siddhis' (Miraculous Powers) serve

Him..On His 8 hands, He Holds 8 weapons.(Shankh, Chakra, Dhaal, Talvaar, Gada, Baan, Dhanush and Paash)May the Lord protect me in the water as Matsya-Murtir (The Fish Incarnation of Lord Vishnu) from all the Water Creatures.

May the Lord protect me from the Fury of Typhoons.On the Earth, may the Lord Vaaman (Incarnation of Lord Vishnu) protect me.Lord Trivikrama should protect me in the sky.May Lord Narasimha (The half-Man and Half-Lion Incarnation of Lord Vishnu) by whose

Mighty roar, all the four directions shook, and pregnant demonesses lost their children in theirwombs, protect me in forts, jungles, battlefields and dangerous places.May Varaaha (The Boar Incarnation of Lord Vishnu) who saved the earth with the help of

His tusk, and who symbolises 'Yagna' (Sacrifice, effort) protect me when I am going my way.May Parshurama (The Incarnation of Lord Vishnu who cleansed the earth of power hungry

corrupt warriors), protect me on mountain-peaks.May Sri Laxman, together with Sri Bharat's elder brother Shri Ram, protect me whenever I travel.May the Lord Narayan protect me from wrong thoughts, deeds (whenever I may act against 'Dharma', my duties)

May the 'Rishi Shreshta' protect me from (the disease of ) the Human ego.Lord Dattatreya! Please protect me from the obstacles that one generally encounters when one goes to pray, or for Spiritual gatherings.

May the Lord Kapil protect me from the bondage of karmas.May Sanat Kumara protect me from the God of Passion.May HayaSheersha, protect me from the offense of not paying obeisance to theDev Murtis (Temples) that one encounters on the way.

May the Dev-Rishi Naarad protect me from ('Seva-Apraadh) My shortcomings in service (to the Celestial Beings).May the Tortoise Avtaar of the Lord protect me from all kinds of health problems.May the Lord Dhanvantari

protect me from unhealthy food items.May RishabhDev protect me from 'dualities' (ie. Joy, sorrow, pleasure, pain, Like, Dislike etc)May Yagna Bhagwan (The Lord Of Yagna or Sacrifices) protect me from social stigmas.

May Lord Sheshya (Snake) protect me from all kinds of snakes of anger.May Ved- Vyaasji protect me from ignorance.May Lord Buddha protect me from hypocrisy and laziness.May Lord Kalki protect me from all the evil prevalent in Kaliyuga.

May Lord Keshav protect me in the morning with His 'Gada' (weapon)May Lord Govind protect me with His flute after dawn.Before noon may Lord Narayana protect me with His strength.At noon, may Lord Vishnu protect me with His Sudarshan Chakra (weapon)

During the afternoon, may Lord Madhusudan protect me with His Mighty 'Dhanush' (weapon, Bow)May Tri-Murti-Dhaari protect me during the evening.After sunset may Lord Rishikesh protect me.At midnight I seek

protection from Bhagwan Padmanaabha.After midnight may Shree Hari protect me.At Dawn may Bhagwan Janaardan, who holds the sword protect me.Before Sunrise may Shree Damodara protect me.And may Bhagwan Vishweshwara also protect me.

O Sudarshan (weapon of the Lord) You appear like a wheel of a chariot.Your edges are sharp like a devastating fire.By instructions from Your Lord, you move on all sidesJust like fire, with the help of the wind, burns dry grass,

Similarly you destroy the army of my enemies (enmity).O Gada! (weapon) the sparks that emanate from you, are unbearable to the touch.You are the beloved of Lord Ajit (Invincible)Hence you destroy the evil spirits as well as my enemies (enmity).

O Shankha! (Conch) May my enemies (and evil tendencies) get frightened, when they hear your sound as Lord Krishna blows upon you.Make their hearts tremble and cause the demons and evil spirits to flee.O

Mighty Talvaar (Sword) of the Lord whose edge is so sharp.You destroy my enemies (enmity)O Great Dhaal of the Lord, which is adorned with countless moons,You forever close the eyes of my sinful enemies (evil, enmity)

May all those (that) be destroyed, who (which is, an) are an obstacle to my well being.May all my enemies (enmity) be destroyed by the strength of my chanting and prayers.May the Lord's name, form, vehicle and helpers protect our intellect, mind, breath and senses.

God is in reality the 'Action' and the 'Reason for all Creation'By the Strength of the above Truth, may all my obstacles cease to exist.Those who have realised 'Brahma' or become Enlightened, have realised that the Lord is without form.

Yet by the Power of the Lord's 'Maya' it is true, that the Lord does assume an appearance, and owns (acquires) Jewels, Weapons, Attributes.That is why, may the Omni- Present God Shree Hari always

protect me with His Form.May the Lord NaraSimha ( The Incarnation of Lord Vishnu, Half Lion, Half Man) , Whose Mighty Roar, makesflee the fear of everyone, and by whose effulgence, (enemy's) brightness is devoured, May He always protect me.

As I dont remember the source of this information, I'm unable to put that out in this forum. I also have pdf file of Narayana Kavacham in Malayalam and Sankrit. Some of you might find it difficult to recite this with the right pronunciation and to help them, there is an audio file of the same. Please do let me so that I shall upload it.

If there is any mistake in the information published, kindly pardon me. Om Namo NarayanayaOm Guruvayurappa Sharanam….

 

 

 

-- न करà¥à¤®à¤£à¤¾ न पà¥à¤°à¤œà¤¯à¤¾ धनेन तà¥à¤¯à¤¾à¤—ेनैके अमृततà¥à¤µà¤®à¤¾à¤¨à¤¶à¥:| परेण नाकं निहितं गà¥à¤¹à¤¾à¤¯à¤¾à¤‚ विभà¥à¤°à¤¾à¤œà¤¤à¥‡ यदà¥à¤¯à¤¤à¤¯à¥‹ विशनà¥à¤¤à¤¿||  कृषà¥à¤£à¥‡à¤¤à¤¿ मंगलमॠनाम यसà¥à¤¯ वाचि पà¥à¤°à¤µà¤°à¥à¤¤à¤¤à¥‡ |भसà¥à¤®à¥€à¤­à¤µà¤¨à¥à¤¤à¤¿ तसà¥à¤¯à¤¾à¤¶à¥ महापातककोटयः ||  

കൃഷàµà´¨àµà´¨àµ†à´¤à´¿  മംഗളം  നാമ  യസàµà´¯  വാചി  പàµà´°à´µà´°àµâ€à´¤àµà´¤à´¤àµ‡              ഭാസàµà´®àµ€à´­à´µà´¨àµà´¤à´¿  തസàµà´¯à´¾à´¶àµ  മഹാപാതകകൊടയ:    .

 

 

1 of 1 File(s)

 

 

 

 

 

E-Appendix-3- Narayana Kavacham.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Namasthe,

 

Thank you so much for sharing " Narayana Kavacham" i have the MP3 with me now which was sung by Uma Mohan. If any one wants that i can share. I am new to this forum Not sure whether i can add attachement or not.

 

Guide me whether i can attach file.

 

Hare krishna

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...