Jump to content

To pandit Tata Ji - found pavamana sukta
This is a discussion on "To pandit Tata Ji - found pavamana sukta" within the The Hinduism Forum section of the IndiaDivine.org forums.

Namaskar pandit Ji and all dear members I have found the pavamana suktas all the 114 hymns are available in both english and sanskrit text with Wikipedia. Just type pavamana sukt...
...Read the full discussion below.


To pandit Tata Ji - found pavamana sukta

No replies to this topic      (3,236 views)

#1 *guest

*guest
  • Guests

Posted 03 June 2006 - 11:56 PM

Namaskar pandit Ji and all dear members

I have found the pavamana suktas

all the 114 hymns are available in both english and sanskrit text with Wikipedia.

Just type pavamana sukta in google.....you will see a link for Wikipedia and follow the link.

In that page you will see a box stating wiki source has the original text of The Riga Veda.

Click on that link and then go to the nonth mandala.

regards

Deven Chopra

Janardana Dasa <lightdweller > wrote:
HARI OM.

Respected Pandit Ji,

My name is Janardana Dasa and I am new to this group. I would like to know if you have, or know where i can get a Roman (English) transliterated "asyusya or Ayusya/Ayusa" Suktam, as I cannot find it on any of the sites.

Jai Sree Krishna,

Janardana Dasa

Pt Siva Prasad Tata <sptata > wrote:
Dear Deven,
The Pavamana Suktam is by Rishi Kashyapa Maricha and can be found in the ninth Mandala of the Rigveda.
I dont have the MP3. The Geethanjali Series CD of Super Audio, Madras has Purusha Suktam by Kadambi Srinathan.
The English translation by Ralph T.H. Griffith can be found at my site > http://www.astrojyot.../vedasindex.htm see the 9th chapter.
Dadhikravnno akarishhamh jishhnorashvasya vajinah
Surabhi no mukhakarath prana ayushhitarishhath
Apo hi shhta mayo bhuvah ta na urje dadhatana
Mahe ranaya chkshase yo vah shivatamo rasah
Tasya bhajayateha nah ushatiriva matarah
Tasma aram gamama vah yasaya kshayaya jinvatha
Apo janayatha cha nah om bhurbhuvassuvah
Hiranyavarnashshuchayah pavaka yasu jatah kashyapo yasvindrah
Agnim ya garbham dadhire virupasta na apashsha syona bhavantu 1
Yasa raja varuno yati madhye satyanrite avapashyan jananam
Madhu shchuta shshuchayo yah pavakasta na apashsha syona bhavantu 2
Yasam deva divi krinvanti bhaksham ya antarikshe bahudha bhavanti
Yah prithivim payasindanti shukrasta na apashsha syona bhavantu 3
Shivena ma chakshushha pashyatapah shivaya tanuvopasprishata tvacham
Me sarva agni rapsushhado huve vo mayi varcho balamojo nidhatta 4
Pavamanah suvarjanah pavittrena vicharshhanih
Yah pota sa punatu ma 5
Punantu ma devajanah punantu manavo dhiya
Punantu vishva ayava 6
Jatavedah pavittravath pavittrena punahi ma shukrena deva didyath
Agne kratva kratu ranu 7
Yatte pavittra marchishhi agne vitata mantara
Brahma tena punimahe 8
Ubhabhyam deva savitah pavittrena savena cha idam brahma punimahe 9
Vaishvadevi punati devyagath yasyai bahvistanuvo vitaprishhtah
Taya madanta ssadhamadyeshhu vaya syama patayo rayinam 10
Vaishvanaro rashmibhir ma punatu vatah praneneshhiro mayo bhuh
Dyavaprithivi payasa payobhih ritavari yagyiye ma punitamh 11
Brihadbhissavita stribhih varshhishhtair devamamabhih
Agne dakshaih punahi ma 12
Yena deva apunuta yenapo divyankashah tena divyena bramhana
Idam brahma punimahe 13
Yah pavamani radhyeti rishhibhissambhrita rasamh
Sarva sa puta mashnati svaditam matareshvana 14
Pavamanir yo radhyeti rishhibhissambhrita rasam tasmai sarasvati
Duhe kshira sarpirmadhudakam 15
Pavamanissvasyayanih sudugha hi payasvatih
Rishhibhissambhrito rasah brahmaneshhvamrita hitamh 16
Pavamanirdishantu nah imam lokamtho amumh
Kaman samardhayantu nah devir devaih samabhritah 17
Pavamanissvasyayanih sudugha hi ghritashchutah rishhibhi
Sambhrito rasah brahmaneshhvamrita hitamh 18
Yena devah pavitrena atmanam punate sada tena sahasra dharena
Pavamanyah punantu ma 19
Prajapatyam pavitramh shatodyama hiranmayamh tena brahmavidovayah
Putam brahma punimahe 20
Indra suniti saha ma punatu soma svastya varuna samichya yamo
Raja pramrinabhih punatu ma jataveda morjayantya punatu
Bhurbhuvassuvah 21
Tachchhm yoravrinimahe gatum yagyaya gatum yagyapataye
Daivih svastirasty na svastirmanushhebhyah urdhvam jigatu bheshhajam
Shanno astu dvipade sham chatushhpade om shantih shantih shantih
On 6/2/06, deven chopra <chopradeven81 (AT) (DOT) co.in> wrote: Namaskar Pandit Tata ji

I think you are the right person to ask.

Sir, can you please give me some knowledge regarding Pavmaan sukta.
Any resources you know please tell me.
Where can I get an audio or Mp3 file of pavmaan sukta.


Regards

DevenIndia Answers: Share what you know. Learn something new Click here
Send free SMS to your Friends on Mobile from your Messenger Download nowReply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Subscribe to Newsletter
Sign up for our daily email newsletter on Hinduism, Yoga, Meditation and Natural Healing.