Sign in to follow this  
Followers 0
Guest guest

To pandit Tata Ji - found pavamana sukta

Rate this topic

1 post in this topic

Namaskar pandit Ji and all dear members

I have found the pavamana suktas

all the 114 hymns are available in both english and sanskrit text with Wikipedia.

Just type pavamana sukta in google.....you will see a link for Wikipedia and follow the link.

In that page you will see a box stating wiki source has the original text of The Riga Veda.

Click on that link and then go to the nonth mandala.

regards

Deven Chopra

 

Janardana Dasa <lightdweller > wrote:

HARI OM.

Respected Pandit Ji,

My name is Janardana Dasa and I am new to this group. I would like to know if you have, or know where i can get a Roman (English) transliterated "asyusya or Ayusya/Ayusa" Suktam, as I cannot find it on any of the sites.

Jai Sree Krishna,

Janardana Dasa

 

Pt Siva Prasad Tata <sptata > wrote:

Dear Deven,

The Pavamana Suktam is by Rishi Kashyapa Maricha and can be found in the ninth Mandala of the Rigveda.

I dont have the MP3. The Geethanjali Series CD of Super Audio, Madras has Purusha Suktam by Kadambi Srinathan.

The English translation by Ralph T.H. Griffith can be found at my site > http://www.astrojyoti.com/vedasindex.htm see the 9th chapter.

Dadhikravnno akarishhamh jishhnorashvasya vajinah

Surabhi no mukhakarath prana ayushhitarishhath

Apo hi shhta mayo bhuvah ta na urje dadhatana

Mahe ranaya chkshase yo vah shivatamo rasah

Tasya bhajayateha nah ushatiriva matarah

Tasma aram gamama vah yasaya kshayaya jinvatha

Apo janayatha cha nah om bhurbhuvassuvah

Hiranyavarnashshuchayah pavaka yasu jatah kashyapo yasvindrah

Agnim ya garbham dadhire virupasta na apashsha syona bhavantu 1

Yasa raja varuno yati madhye satyanrite avapashyan jananam

Madhu shchuta shshuchayo yah pavakasta na apashsha syona bhavantu 2

Yasam deva divi krinvanti bhaksham ya antarikshe bahudha bhavanti

Yah prithivim payasindanti shukrasta na apashsha syona bhavantu 3

Shivena ma chakshushha pashyatapah shivaya tanuvopasprishata tvacham

Me sarva agni rapsushhado huve vo mayi varcho balamojo nidhatta 4

Pavamanah suvarjanah pavittrena vicharshhanih

Yah pota sa punatu ma 5

Punantu ma devajanah punantu manavo dhiya

Punantu vishva ayava 6

Jatavedah pavittravath pavittrena punahi ma shukrena deva didyath

Agne kratva kratu ranu 7

Yatte pavittra marchishhi agne vitata mantara

Brahma tena punimahe 8

Ubhabhyam deva savitah pavittrena savena cha idam brahma punimahe 9

Vaishvadevi punati devyagath yasyai bahvistanuvo vitaprishhtah

Taya madanta ssadhamadyeshhu vaya syama patayo rayinam 10

Vaishvanaro rashmibhir ma punatu vatah praneneshhiro mayo bhuh

Dyavaprithivi payasa payobhih ritavari yagyiye ma punitamh 11

Brihadbhissavita stribhih varshhishhtair devamamabhih

Agne dakshaih punahi ma 12

Yena deva apunuta yenapo divyankashah tena divyena bramhana

Idam brahma punimahe 13

Yah pavamani radhyeti rishhibhissambhrita rasamh

Sarva sa puta mashnati svaditam matareshvana 14

Pavamanir yo radhyeti rishhibhissambhrita rasam tasmai sarasvati

Duhe kshira sarpirmadhudakam 15

Pavamanissvasyayanih sudugha hi payasvatih

Rishhibhissambhrito rasah brahmaneshhvamrita hitamh 16

Pavamanirdishantu nah imam lokamtho amumh

Kaman samardhayantu nah devir devaih samabhritah 17

Pavamanissvasyayanih sudugha hi ghritashchutah rishhibhi

Sambhrito rasah brahmaneshhvamrita hitamh 18

Yena devah pavitrena atmanam punate sada tena sahasra dharena

Pavamanyah punantu ma 19

Prajapatyam pavitramh shatodyama hiranmayamh tena brahmavidovayah

Putam brahma punimahe 20

Indra suniti saha ma punatu soma svastya varuna samichya yamo

Raja pramrinabhih punatu ma jataveda morjayantya punatu

Bhurbhuvassuvah 21

Tachchhm yoravrinimahe gatum yagyaya gatum yagyapataye

Daivih svastirasty na svastirmanushhebhyah urdhvam jigatu bheshhajam

Shanno astu dvipade sham chatushhpade om shantih shantih shantih

 

 

 

 

On 6/2/06, deven chopra <chopradeven81 (AT) (DOT) co.in> wrote: Namaskar Pandit Tata ji

I think you are the right person to ask.

Sir, can you please give me some knowledge regarding Pavmaan sukta.

Any resources you know please tell me.

Where can I get an audio or Mp3 file of pavmaan sukta.

 

Regards

Deven

 

 

India Answers: Share what you know. Learn something new Click here

Send free SMS to your Friends on Mobile from your Messenger Download now

Share this post


Link to post
Share on other sites
Help Feed Needy Children in India
If you enjoy these articles please consider helping us to feed needy children in India through the Bhaktivedanta Ashram (FoodRelief.org):

Your content will need to be approved by a moderator

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

Loading...
Sign in to follow this  
Followers 0